Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö ska gynna hälsa, trygghet och trivsel. God arbetsmiljö är en bra investering för personal och arbetsgivare. Kraven på en god arbetsmiljö gäller alla anställda – även chefer och andra ledare. En skolledare behöver därför förhålla sig till begreppet arbetsmiljö på två skilda sätt. I rollen som chef företräder skolledaren arbetsgivaren och har i uppdrag att se till att personal och elever har en sund och säker arbetssituation. Som anställd kan skolledaren ställa samma krav på sin egen arbetsmiljö.

Rektor och skolbarn

Att känna trivsel på jobbet är viktigt för en god arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla och utvecklande och vi ska kunna påverka planeringen av vårt arbete. Det är också viktigt att lönen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att vi ska känna uppskattning och motivation att göra ett bra jobb.

På många av arbetsmarknadens sektorer är arbetsmiljöarbetet reglerat via kollektivavtal. Genom dessa avtal ges Sveriges Skolledarförbund, via de fackliga företrädarna, möjlighet att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor tillsammans med arbetsgivaren i t.ex samverkansgrupper och skyddskommittéer.

Sveriges Skolledarförbund arbetar på nationell nivå med att sprida kunskap kring skolledares arbetsbelastning och arbetssituation. Detta sker bl a genom enkäter, artiklar och möten med parter med inflytande över frågorna.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund får du råd och stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö. Om du som anställd har frågor eller synpunkter på din arbetsmiljö bör du alltid försöka uppmärksamma din arbetsgivare, dina lokala fackliga företrädare eller ditt skyddsombud på problemet. Hjälper inte det kan du kontakta kansliet för att få råd om hur du ska gå vidare.

Det stöd du behöver i din roll som chef med arbetsmiljöansvar ska i första hand tillhandahållas av din arbetsgivare. 

Tema: arbetsmiljö

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas.

2017-03-20

- Jag är glad att skolans arbetsmiljö får uppmärksamhet. Varken elever eller personal ska riskera...

Tips på bra appar för bättre arbetsmiljö

2017-03-20

Arbetsmiljöforum har tagit fram tips på fyra smarta appar i ditt arbetsmiljöarbete.

Praktisk handbok om social och organisatorisk arbetsmiljö

2017-02-06

Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en...

Sveriges Skolledarförbunds arbetsmiljöpolitiska program

Råd och stöd för arbetsmiljöarbetet

Sveriges Skolledarförbund har i samarbete med fffsam tagit fram två foldrar: