Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell och differentierad. Dina möjligheter att påverka din lön är och ska vara stora. Men det krävs förberedelse, strategi och uppföljning. Här är Sveriges Skolledarförbunds bästa tips inför löneförhandlingen. Antingen inför ett nytt jobb eller det årliga lönesamtalet.

Skolledarlöner på rätt nivå

Skolledare ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Majoriteten av Sveriges skolledare omfattas av kollektivavtal och har därför rätt till ett årligt lönesamtal med sin chef.

Löneavtalen för skolledare på svensk arbetsmarknad utgår ifrån en lönesättning som är individuell och differentierad. En skolledare ska kunna påverka sin lön och känna till vad som förväntas av honom/henne för att få en god löneutveckling över tiden.

Då ska du förhandla om din lön

Det är viktigt att du tar alla möjligheter att påverka din lön.
Efterfrågan på skolledare ökar konstant vilket också borde innebära att skolledares löner ökar. De som funderar på att byta jobb har nu stora möjligheter att göra det. Och i och med ett jobbyte är förhandling av din nya lön viktig.

Sveriges Skolledarförbund uppmanar Sveriges skolledare att ta tillvara alla tillfällen som ges för att förhandla sina löner.

Här är tips och råd på hur du ska göra för att nå bästa möjliga framgång när du förhandlar din lön.
Det är viktigt för både din och dina kollegers löner att du tar tillvara varje tillfälle att löneförhandla. Att ta sin löneförhandling på allvar är att ta ansvar för både sin egen och övriga skolledares löneutveckling.

Kom ihåg!

Tillfällen då du kan förhandla din lön:

 • Nytt jobb.
 • Det årliga lönesamtalet.
 • När tillfället ges, till exempel vid befordran, utökat ansvar, omorganisation eller när du helt enkelt har gjort ett extraordinärt jobb.

Nytt jobb

Det bästa tillfälle att förhandla sin lön framgångsrikt är ofta i samband med ett jobbyte. Arbetsmarknaden är idag god för skolledare och det finns inget som tyder på att denna trend kommer att ändras under de kommande åren – tvärtom. Det allra bästa förhandlingsläget har du om du blivit uppmanad att söka en aktuell tjänst men redan har ett jobb du trivs bra med.
Kom ihåg att den ingångslön du får när du börjar en ny anställning är viktig och påverkar din framtida löneutveckling.

Bra tips inför förhandlingen av ett nytt jobb

 • Tacka aldrig ja till ett jobb innan du förhandlat lön och övriga anställningsvillkor.
 • Ju längre in i en anställningsprocess du kommit, desto större möjlighet har du att påverka din lön i positiv riktning.
 • Ta reda på hur ditt marknadsvärde ser ut inför ett eventuellt jobbyte.
 • Inventera din egen CV och ta hjälp av Sveriges Skolledarförbunds unika lönestatistik.
 • Tänk noga igenom vilken lön du ska begära. Sätt upp ett mål för vilken lön du vill uppnå, men räkna även in en liten prutmån på löneanspråket.
 • Ta reda på vad som krävs för befattningen och hur du motsvarar kraven.
 • Ange inte löneanspråket i din ansökan, utan avvakta åtminstone tills du genomfört ett första personliga möte. Då får du bästa möjliga förhandlingsläge.
 • Om du utgår ifrån den lön du har idag – kom ihåg att räkna in nästa lönerevision.
 • Din nya lön bestäms sannolikt i nästa års löneläge.
 • För att kunna bedöma om ett lönebud är rimligt, måste du också ha full information om övriga anställningsvillkor som till exempel övertidsersättning, semester, pension och övriga försäkringsvillkor. Extra viktigt om anställningen är hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal.
 • Kontrollera att företaget omfattas av kollektivavtal. Om det saknas måste din rätt till årlig lönerevision skrivas in i det enskilda anställningskontraktet.
 • Tacka aldrig ja till ett lönebud vid sittande bord – be att få ett fullständigt anställningskontrakt att ta hem och gå igenom i lugn och ro.

Kom ihåg!

 • Be ditt förbund granska ditt anställningskontrakt innan du skriver på, så att du inte missar att förhandla om någon viktig detalj kring anställningsvillkoren.
 • Extra viktigt om arbetsgivaren saknar kollektivavtal.

Lönesamtal

Lönesamtalet är din möjlighet att påverka din lön vid sidan av det lokala fackets arbete. I ett så kallat processavtal som de flesta skolledare i Sverige omfattas av, är det dina lokala fackliga företrädare som förhandlar ramarna kring årets löneprocess utifrån de riktlinjer som finns i det centrala kollektivavtalet.

Den enskilde individen förhandlar sin lön, bland annat i sitt lönesamtal.
För att lönebildningen ska fungera så bra som möjligt krävs att både det lokala facket och den enskilda individen tar sitt ansvar och genomför sina respektive delar på bästa sätt.
Det krävs också att motparten – arbetsgivaren – tar sin del av förhandlingen på allvar.
Avsikten med lönesamtalet är att du och din chef ska diskutera arbetsresultat, nya eller förändrade arbetsuppgifter, kompetensutveckling och förväntad löneutveckling med mera. Lönesamtalet ska också ge din chef ett bra stöd i sin värdering av hur du utfört ditt arbete och samtidigt ge dig en återkoppling till dig hur du fungerar i din roll.
Dina förberedelser inför lönesamtalet är viktiga.
Ta vara på dina möjligheter!

Bra tips inför ditt lönesamtal

Förbered i god tid

Börja i god tid – kom ihåg att löneprocessen pågår under hela året.

Om du haft ett tidigare lönesamtal med din arbetsgivare – inled dina förberedelser genom att gå igenom din egen utvärdering från förra årets lönesamtal. Kan du ta med dig några viktiga frågor från förra årets diskussioner in i årets lönesamtal?

Summera dina arbetsinsatser under året genom att gå igenom följande frågor och sammanställ din utveckling under året och din önskade utveckling framöver.

 • Har din tjänst förändrats under året? Har du fått större och utökat ansvar?
 • Vilka nya ansvarsområden har du fått under året?
 • Har du utvecklats extra mycket inom något område under året?
 • Arbetar du mycket övertid? Får du betalt för all tid du lägger ner på ditt uppdrag?
 • Har du uppfyllt de krav som din arbetsgivare ställt på dig? Kan du visa att du nått de mål som satts upp för dig?
 • Har din organisation förändrats under året på ett sätt som ställer större krav på dig?

Lägg upp en strategi för ditt lönesamtal utifrån dina svar på frågorna ovan.

Bestäm dig för årets mållön! Sätt upp ett mål för den lön du vill ha utifrån vad du uppnått under året. Använd förbundets lönestatistik som stöd.

Fastställ också en "prutmån" på din mållön.

Övriga anställningsvillkor. Glöm inte att fundera över om du kan förhandla om något annat utöver lönen, till exempel:

 • semesterdagar
 • arbetstid
 • förläggning av arbetstid
 • pension
 • utbildningar.

Så här genomför du lönesamtalet

Inled med att gå igenom dina insatser under året.

Utgå ifrån de anteckningar du gjorde när du förberedde ditt lönesamtal.

Gå igenom din arbetssituation under det senaste året och redogör tydligt för hur du tycker att du hanterat dina arbetsuppgifter.

Lyssna på din arbetsgivares synpunkter.

Ge din syn på verksamheten, dina mål, prestationer och kompetensutveckling och din bild av hur verksamheten ser ut idag och vilka utmaningar ni står inför de kommande åren. Redogör för hur det gått med att nå upp till de uppsatta målen för året, vad har du presterat och hur du gjorde.

Tala också om vilken kompetensutveckling du behöver under året. Koppla gärna den till konkret nytta för arbetsgivaren.

Argumentera sakligt och professionellt. Summera gärna dina argument till några sammanfattande punkter – på så sätt har arbetsgivaren lättare att ta till sig argumenten. Skilj på tyckande och fakta när du argumenterar och blanda aldrig in din privatekonomi när du argumenterar för en högre lön.

Lyssna på vad din arbetsgivare säger och anteckna gärna så att du kan reflektera över återkopplingen i lugn och ro efter samtalet.

Var också lyhörd för de signaler som arbetsgivaren ger men kanske inte tydligt uttrycker. Om du tycker att din arbetsgivare är otydlig i sin återkoppling till dig – be honom/henne utveckla det du inte förstår eller känner till.

Lägg fram ditt löneanspråk.

När du nått fram med dina argument till din arbetsgivare och även lyssnat till din arbetsgivares syn på dina arbetsinsatser är det dags att lägga fram ditt löneanspråk. Även om din arbetsgivare hunnit lämna ett lönebud, bör du lämna ditt bud.
Detta förutsätter att du inte fått ett högre bud än du tänkt. Då kanske det till och med är möjligt att höja ditt ursprungsbud.

Kom ni överens – grattis! Om ni inte är överens, be om att få ajournera mötet för att träffas igen.

Fick du ett lägre lönebud än du önskat, be om en motivering och förslag vad du ska göra för att få en bättre löneutveckling på sikt.

Glöm inte att resultatet av lönesamtalet ska dokumenteras.

Utvärdering av lönesamtalet

Se till att dokumentationen från ditt lönesamtal sammanställs så snart som möjligt. För gärna dina egna minnesanteckningar utöver ert gemensamma dokument. Vad fungerade bra, vad kunde ha fungerat bättre?

Jobba med uppföljning av lönesamtalet under hela året – kom ihåg att löneprocessen inte har någon början eller slut.