2012-10-24

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för barns och elevers utveckling och lärande, inte agera i frågor som har med inre utlänningskontroll att göra.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, den lagrådsremiss om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd, som utbildningsminister Jan Björklund presenterade idag.

- Sveriges Skolledarförbund har länge arbetat för att alla rektorer, såväl i kommunala som fristående skolor, ska kunna ta emot dessa barn utan att behöva känna samvetsbetänkligheter, säger Matz Nilsson. Det här är en viktig reform för våra medlemmar.

Regeringens förslag, som läggs tillsammans med Miljöpartiet, ger barn som vistas i landet utan tillstånd rätt till utbildning i grundskola och gymnasieskola. Det handlar dels om barn som fått avslag på tidigare asylansökningar, dels om sådana som finns i landet utan att ha gett sig tillkänna för myndigheterna.

- Skolan har ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån en demokratisk värdegrund där respekten för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde är grundstenar. Att detta inte skulle gälla lika för alla barn och elever är orimligt. Det här förslaget bör kunna leda till ökad tydlighet för rektor, vilket är bra, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Karriärvägar

2012-11-27

Remissvar Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet (U2012/4904/S)

Fråga om vägen till Sveriges viktigaste chefsjobb

2012-10-25

- Sveriges Skolledarförbund hjälper dig som vill bli skolledare att få en bra start i yrket. Jag...

Förslag stärker gömda barns rätt till skolgång

2012-10-24

- Det är utmärkt att regeringen tydliggör att rektorers och skolors uppgift är att arbeta för bar...