2013-10-02

Staten tar inte sitt ansvar

Den forskningsbaserade skolan kan inte vänta, skriver företrädare för Sveriges Skolledarförbund i Helsingborgs Dagblad.

En kvalificerad förbättring av skolans resultat bygger på att skolan som organisation vetenskapliggörs på motsvarande sätt som skett inom det medicinska området. Vad gör då regeringen som bär ansvaret?I regeringens forskningsproposition 2012/13 föreslås 20 miljoner kronor användas för spridning av forskningsresultat av en total anslagsökning till forskning 2013 om 1 735 miljoner. Detta anslag om 20 miljoner ska ligga på en oförändrad nivå fram till 2016, samtidigt som anslagsökningen fortsätter att öka till fyra miljarder. Trovärdigheten för ett statligt ansvar för skolan krackelerar.

En halv procent av anslagsökningen går därmed till skolan, så viktig tycker regeringen skolan är. Trots att det nu snart gått ett år sedan propositionen presenterades och medel finns avsatta har ännu inget hänt. Rektor ansvarar för skolans utveckling men var finns statens ansvar?

Vi menar att forskningsfrågorna måste högprioriteras. Sverige behöver ett fristående forskningsinstitut med bland annat ansvar för att sprida forskning. En stor satsning på forskarskolor för lärare, förskollärare och skolledare krävs. Ämnesdidaktiska centra, som exempelvis det i Göteborg i matematik, behöver starta för alla skolämnen.

I frustration över statens måttliga intresse för frågan initierar vårt förbund en möjlighet för forskningsspridning till våra medlemmar. Men det fritar inte arbetsgivaren från ansvar. Huvudmännen, kommuner och fristående skolägare, har också ett stort ansvar. Efter avslutade studier på forskarskolorna har huvudmännen undermåligt planerat för hur den nya kompetensen ska tillvaratas. Därför har dessa forskarutbildade pedagoger ofta valt att arbeta inom högskolan istället.

Ett vetenskapligt förhållningssätt hos dem som arbetar i och med skolan lägger grunden för en förbättrad professionalisering. Detta arbete bör rikta sig mot såväl förskollärare, lärare, rektorer, förskolechefer som skolhuvudmän. För att forskningsresultat ska omsättas i praktiken krävs ett verksamhetsnära perspektiv genom ett tätt samarbete med professionen. De karriärtjänster som startar i höst med förstelärare och lektorer, som exempelvis Malmö stad föredömligt också ger tidsutrymme i tjänsterna för, är ett viktigt fundament i arbetet.

Med en tydligare förstärkning av nivån på det statliga stödet till forskning följer även ett ökat åtagande från huvudmännen att på olika sätt stödja denna forskning och därmed främja ett arbetssätt baserat på vetenskapliga rön. På så sätt skapar staten förutsättningar för rektor att driva en skola med kvalitet och status.

Kurt Westlund

Ingemar Hertting

distriktsstyrelsen i Skåne för Sveriges skolledarförbund

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...