2013-10-07

Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram

Remissvar över Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom förslagen i departementspromemorian.
Förbundet delar uppfattningen att det är viktigt att motverka tendenser till att en växande andel av skillnaderna mellan elevers individuella förutsättningar kategoriseras som stödbehov som måste tillgodoses utanför den ordinarie gruppen och klassrumssituationen. Lärare är en akademiskt utbildad yrkeskår som har som sin huvudsakliga specialitet att anpassa lärandesituationer utefter gruppers och individers speciella förutsättningar. Accepterar man en utveckling där lärarkollektivet i växande utsträckning frånhänder sig detta ansvar blir det i förlängningen i princip möjligt att ersätta läraren med vilken ämnesspecialist som helst. Utredaren har här valt en linje som istället förstärker lärarens roll som pedagog och didaktiker. Detta ser Sveriges Skolledarförbund som ett viktigt steg på vägen att höja läraryrkets status.

Fler nyheter

Matz Nilsson i ekot om skolans budgetmål

2013-12-11

Det har framkommit att många rektorer ser att skolans budgetmål hålls för viktigare än...

Ge rektorerna makten över skolan

2013-12-06

Matz Nilsson intervjuas i Dagens Samhälle: Han ser det som sitt kall att synliggöra rektorerna oc...

Försiktighet vid lämplighetsintyg

2013-12-04

Rektorer och förskolechefer ska skriva under lärares/förskollärares ansökan om kompletterad...