Skolledaren nr 9/15 2015-11-09

Regeringen svängde i lönefrågan

Även skolledare inkluderas i regeringens lönesatsning. Det framgår av promemorian om statsbidrag för höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier som regeringen nu skickat på remiss. Men kravet är för att få del av satsningen är legitimation som lärare eller förskollärare, något som Sveriges Skolledarförbund är kritiskt till.

Regeringens plan att satsa tre miljarder på höjda lärarlöner har varit en följetong under sommaren och tidig höst.
När det stod klart att skolledarna inte skulle omfattas av satsningen, beslöt Sveriges Skolledarförbund att lämna förhandlingarna.

Besvikelsen var stor att inte regeringen inte såg skolans ledarskap som en viktig faktor för elevers resultat. Det var meningslöst att fortsatta förhandlingarna, menade Sveriges Skolledarförbund.
Men regeringen gav inte upp för att få med Sveriges Skolledarförbund. Om en skolledare undervisade, skulle det vara möjligt att kunna omfattas av satsningen.
Helt feltänkt, menade förbundsordförande Matz Nilsson.Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare, kommer inte heller att gynna tillströmningen av nya skolledare, menade han (bland annat i ledare i Skolledaren).

Överläggningarna med de två lärarorganisationerna fortsatte dock och i slutet av oktober skickades en promemoria, Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, ut på remiss till ett 70-tal instanser. Satsningen går numera under beteckningen Lärarlönelyftet (vår kursivering).
I den finns inte krav på någon "undervisningsplikt" för skolledare som kan komma i fråga för satsningen. Legitimation som lärare eller förskollärare ja, men inte undervisning.
I stället skriver regeringen att de som kan komma i fråga är de som har legitimation och som "arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten och på så vis bidrar till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt".

Sveriges Skolledarförbund välkomnar regeringens omsvängning i frågan, men är kritiskt till kravet på det är endast skolledare med legitimation som kan få del av satsningen.
- Skolledare är en egen profession, och inte en förlängning av läraryrket, säger Matz Nilsson. Det måste politikerna inse.
I slutet av december ska utbildningsdepartementet ha in remissvaren. Sedan blir det en snabb behandling av ärendet i regeringskansliet. Förordningen ska enligt planerna träda i kraft redan den 22 mars 2016.

Vem ska då få del av lönesatsningen?

Det kommer inte att tillfalla alla lärare, om regeringsförslaget håller hela vägen. Löneförstärkningen kommer att gå till de lärare, förskollärare och fritidspedagoger som bidrar till en ökad kvalitet i undervisningen och förbättrade kunskapsresultat till verksamhetens utveckling i övrigt. Det gäller personal i förskoleklass och till och med gymnasiet.
Det handlar också om att lärarna och fritidspedagogerna visar intresse för och har förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med sina kolleger och på så sätt förbättrat elevernas studieresultat och måluppfyllelsen i förskolan.
Men det stannar inte vid det. De ska också ta ett ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för särskilt komplicerade undervisningssituationer och vara stöd för nya kolleger och lärarstuderanden.
Utgångspunkten är också att lönerna, också inom förskolan och skolans värld, ska skötas av de förhandlande parterna och satsningen ska inte innebära en inblandning i den ordinarie lönesättningen.
Det här ska inte, poängterar regeringen, ses som en övergång till statlig lönepolitik inom skolan.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...