2015-05-04

Så förbättras svensk skola - goda och välbekanta råd från Oecd

Mer samarbete mellan lärare, förbättrad undervisning, höga förväntningar på eleverna – det är några av råden från Oecd:s expertkommitté för att komma tillrätta med resultatnedgången i svenska skolan. De flesta mycket kända, andra nya: koncentrera lärarutbildningen till färre lärosäten, försäkra alla föräldrar god information om rätten att välja skola och utbudet av fristående skolor, och inrätta av ett statligt institut som ska arbeta för att med lärar- och skolledarkvalitet.

Det var Oecd-generalen själv, Andreas Schleicher som presenterade sin expertgrupps råd till regeringen. Oecd fick uppdraget att särskilt studera den svenska nedgången i resultat efter publiceringen av de senaste resultaten i december 2013. Och lämna råd och rekommendationer för förbättring.

Andreas Schleicher började med att ge ett snabbt panorama över den svenska utvecklingen - från att ha varit ett land som presterade bra, till att bli det land där försämringen av resultaten har varit störst och gått snabbast.

Under tiden som den svenska nedgången har blivit prekär, har andra länder dragit ifrån ännu mer. Tyskland är ett exempel, ett annat är Polen, som förbättrat resultaten anmärkningsvärt, utan att satsa så särskilt mycket mer resurser.

- Pengar är viktigt, men inte allt, menade Andreas Schleicher.
Sverige är för övrigt det land som satsar nästan mest på sin skola.
Nej, det handlar, enligt Oecd, om kvalitet i stället för kvantitet – bra lärare, bra undervisning, bra och effektiv fördelning av tillgängliga resurser.

Avgörande för framgång är det som sker i klassrummet. Välutbildade, av alla respekterade lärare, med höga förväntningar på sina elever är viktiga för att elevernas resultat blir bättre.
Oecd understryker återigen att läraryrket måste bli mer attraktivt i Sverige.
Ett sätt är att göra lärarutbildningen mer eftersträvansvärd, genom att minska antalet lärosäten med lärarutbildning, skärpa inträdeskraven och garantera en bra kompetens- och fortbildning med bra karriärmöjligheter genom hela yrkeslivet. Självklart är högre lärarlöner fortsatt viktig förutsättning för attrahera flera studenter.

Det fria skolvalet är bra, men ju mer frihet ju starkare måste lagstiftningen runt valet vara, menar expertgruppen.
Alla föräldrar, inte bara redan välinformerade, måste till exempel tillförsäkras att få den information som behövs få en så god överblick av möjliga skolval som möjligt och för att därefter verkligen göra ett reelt val av skola för sina barn.

Oecd föreslår också ett nytt nationellt institut, med forskare, professionella och myndigheter, som ska arbeta skarpt med att utveckla en strategi för att göra läraryrket, men också skolledaryrket mer attraktivt, inrättas.
Det behövs också en nationell strategi för att förbättra resultaten, ett utbildningspolitiskt råd, bestående av representanter för professionen och staten som prioriterar vad som ska göras (där kan man säga att Oecd redan är bönhörd genom den nya Skolkommissionen), en förstärkning av skolors självutvärdering för att få ett bättre beslutsunderlag för förändring och förbättring. Skolinspektionen bör få ett förändrat uppdrag för att gå från en kultur av administrativ kontroll till ett med ett ansvar för förbättring verkligen sker – att till exempel följa upp bättre, uppmuntra till utvecklings- och nätverksarbete och rapportera hur huvudmännen arbetar med sitt förändringsarbete.
Här skulle till exempel skolledare uppmuntras att spela en direkt roll i inspektionens arbete genom att bli "kollegieutvärderare", föreslåt Oecd.

Några av expertgruppens råd är omedelbara och lättare att göra något åt, andra är mer långsiktiga.
Men Andreas Schleicher skickade ändå med uppmuntrande ord till ministrarna Fridolin och Hadzialic, skolkommissionens ordförande Anna Ekström, som tar med sig råden till den nya kommissionen, och den långa rad av utbildningsdepartementets tjänstemän som klädde väggarna under presskonferensen.
- Sverige har en starkt kapital i en tro på utbildning, inkludering och i en stark vilja att göra vad som behövs. Det finns alla chanser i världen att det blir bra igen!

Bra råd från Oecd i linje med Sveriges Skolledarförbunds uppfattning

- Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge.
Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson de slutsatser och råd som Oecds expertgrupp presenterade på måndagen.

- Vårt skolsystem har många styrkor och viktiga förutsättningar finns redan på plats. Trots detta får vi inte den utdelning på kunskapsresultaten som vi eftersträvar. Vi behöver ändra vårt grundläggande sätt att se och tro på, alla elevers möjligheter att klara skolan. Läraryrket måste bli ett teamarbete där lärare tar mer gemensamt ansvar för resultatutvecklingen.

Styrsystemet i svensk skola, måste förstärkas, menar Matz Nilsson. Den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.
Matz Nilsson är en av ledamöterna i den nya skolkommissionen som nu får expertgruppens förslag som underlag till sitt arbete. I mitten av maj drar kommissionen igång på allvar.
- Jag ser mycket fram emot att få börja arbeta med dessa utmaningar i kommissionen, säger Matz Nilsson.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.
Fler nyheter

Delrapport från Skolkommissionen försenad

2015-12-22

Skolkommissionen skulle ha redovisat en första delrapport till regeringen i januari. Men...

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2015-12-17

Remissvar på Utbildningsutskottets promemoria rörande förslaget till reglering av statsbidraget f...

Lätt för okända att ta in sig på skolor

2015-12-15

Enligt en undersökning som SvT gjort visar att det är oroväckande lätt att ta sig in på skolor. E...