2016-11-21

Bra förslag med stadieindelad timplan

Sveriges Skolledarförbund ställer sig bakom förslaget i sitt remissyttrande. En återgång till en tydligare reglering gällande hur elevens garanterade undervisningstid i grundskolan ska förläggas över de nio skolåren underlättar uppföljning och bedöms kunna leda till en mer rättssäker situation för eleverna.

Sveriges Skolledarförbund ställer sig också bakom förslaget att garantera alla elever tillgång till språkval redan på mellanstadiet. 

Att ange teknikämnet som ett eget ämne med särskilt avsatt tid även i låg- och mellanstadierna kommer att öka kraven på skolhuvudmännen att säkerställa att eleverna får en fullgod undervisning i av hög kvalitet i ämnet. Sveriges Skolledarförbund är positiva till denna skärpning, men varnar för att det med stor sannolikhet kommer att bli svårt att fullt ut bemanna med behöriga och legitimerade lärare i teknikämnet.

Förbundet stöttar fullt ut regeringens förslag att minska tiden i elevens val och ser det som positivt att den kvarvarande tiden inte stadieindelas. Sveriges Skol-edarförbund menar att det finns utrymme för att ytterligare krympa utrymmet för elevens val till förmån för exempelvis fler timmar i ämnet svenska eller svenska som andraspråk.

Förbundet reagerar kraftfullt mot regeringens bedömning att överföringen av timmar från elevens val till utökad undervisningstid i matematik är kostnadsneutral. Lönen för en lärare i matematik ligger i det övre spannet jämfört med andra lärarlöner, framförallt mot bakgrund av att det är ett bristyrke.

Fler nyheter

Fel att knyta studieframgång till uppehållstillstånd

2016-12-20

Remissvar Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (Ju2016/08546/L7)

Skolledarna "Skolan är inte en allmän plats"

2016-12-19

REPLIK. Politiska partiers besök i skolan är en viktig del i elevers demokratifostran. Men...

Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

2016-12-06

- Det känns mycket bra att vi nu kan vara säkra på att vi ser en vändning i skolresultaten....