2019-04-11

Nya pensionsåldrar på remiss

Med utgångspunkt i pensionsgruppens överenskommelse presenterar Socialdepartementet förslag på justerade pensionsrelaterade åldrar i pensionssystemet, socialförsäkringssystemet och a-kassan samt förslag på en konstruktion av riktålder. Förslaget är nu ute på remiss.

Förslaget innebär i korthet:

År 2020

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.
  • Arbetsskadelivräntan anpassas till att LAS-åldern höjs från 67 till 68 år.

År 2023

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år.
  • Lägsta ålder för garantipension höjs från 65 till 66 år.
  • 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen).
  • Arbetsskadelivräntan anpassas till att LAS-åldern höjs från 68 till 69 år.

År 2026

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension knyts till 3 år lägre än riktåldern (dvs 64 år).
  • Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder. Förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern knyts till riktåldern.

Riktåldern syftar till att automatiskt justera upp alla pensionsrelaterade åldrar i takt med ökad medellivslängd. Konstruktionen innebär att en ökad medellivslängd ger 2/3 längre arbetsliv och 1/3 längre tid som pensionär och ska ge samma kompensationsgrad (pension i procent av slutlön) över tiden för olika årskullar. riktåldern fastställs varje år fr o m 2020 och tillämpas själtte året efter beräkningsåret (2026). Med nuvarade prognos för livslängden kommer riktåldern nästa gång att höjas år 2035.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...