2019-04-15

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbundet positivt till att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt till att ta del av allmänna handlingar ska tillämpas även på huvudmän för fristående skolor.

Sveriges Skolledarförbunds principiella uppfattning är att alla skolhuvudmän som finansierar sin verksamhet med offentliga medel ska verka under så lika lagstiftningsmässiga villkor som möjligt. Det kan innebära att anställda och uppdragstagare i fristående skolor ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd enligt bestämmelserna i offentlighet- och sekretesslagen samt att rektorer och förskolechefer inte automatiskt ska räknas in i kretsen personer med företagsledande ställning. Rektorer och förskolechefer som är anställda i det aktuella företaget ska alltid omfattas av meddelarskyddet, oavsett om de tillika har benämningen VD.

Fler nyheter

Hur länge ska skolan bli allt mer orättvis?

2019-04-23

Samtidigt som skolresultaten viker och segregationen ökar triumferar våra rikspolitiker i frågor ...

Staten måste stå för långsiktig satsning på skolan

2019-04-19

Skolan är drabbad av en kraftig besparingsvåg. Riktade sektorsbidrag behöver nu snabbutredas....

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...