2019-10-23

Vuxenutbildning för nyanlända

I sitt svar på På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk instämmer förbundet i den målsättning vi alla delar - att ge nyanlända vuxna bästa möjliga start på sin yrkesbana i det nya landet.

Utredaren konstaterar på ett antal ställen att regleringen på området är heltäckande och funktionell men att efterlevnaden brister. Sveriges Skolledarförbund delar den kritik som framförts av kommunala företrädare gällande den alltför korta implementeringstiden av den sk. utbildningsplikten. Då vuxenutbildning inte sällan är föremål för upphandling i många kommuner kan exempelvis redan ingångna avtal ställa till hinder för snabb omställning.

Sveriges Skolledarförbund invänder också mot en syn på utbildning som en sysselsättningsfråga. Tid i utbildning ska avgöras utifrån vad som är optimalt mot bakgrund av målet för utbildningen och elevens förutsättningar. Standardiserade mått kan fungera som riktmärken men utrymme måste alltid finnas för avvikelser baserade på en professionell lärares bedömning.

Fler nyheter

Svar på brev om rektorsomsättningen

2019-12-20

Förbundet skickade brev till Anna Ekström i november angående omsättningen på rektorer.

Bra att professionen har inflytande över arbetsformerna

2019-12-18

Regeringen föreslår nu att de skolor som vill ska få sätta betyg i årskurs 4. Beslutet läggs på...

Utmaning att hålla i utvecklingen i skolan

2019-12-18

Den senaste Pisa-mätningen visar att svenska elever återigen presterar väl i jämförelse med andra...