2020-03-26

Skola i Coronatider diskuterades med Anna Ekström

På tisdagsförmiddagen den 24 mars var förbundsordförande Matz Nilsson inbjuden till ett telefonmöte med Utbildningsminister Anna Ekström och hennes statssekreterare Erik Nilsson.

Mötet var ett avstämningsmöte i syfte att ge professionsföreträdarna möjligheter att lyfta upp frågor som de möter i genomförandet av verksamheten. Förutom Matz Nilsson deltog även förbundsordförandena för LR och Lärarförbundet samt en företrädare för Kommunal.

Matz Nilsson får löpande inspel via kontakter med medlemmarna och förde dessa vidare till utbildningsministern. En stor fråga är den om sjukfrånvaron såväl i personalgrupperna som bland barnen och eleverna i förskolan och grundskolan.

Bilden ser olika ut i landet men i storstadsregionerna, främst Stockholms län och Västra Götaland, kan sjukfrånvaro i förskola och skola uppgå till 50% av personalen. Bedömningen är att en inte obetydlig andel av frånvaron beror på oro, snarare än sjukdom.

Rektorer funderar över hur de ska hantera kravet på utdrag ur belastningsregistret vid vikarieanställningar nu när tiden många gånger är knapp och behovet stort. Bekymmer finns även gällande hur lärarna på grundskolan klarar av den "dubbla undervisning" som ofta är en realitet. En grupp elever är i klassrummet och en annan grupp medverkar på distans och detta ställer nya och annorlunda krav. Samtidigt med detta får lärare som är i tjänst inte sällan täcka upp för kollegor som är hemma, eller stötta de insatta vikarierna. Det är en situation som inte är hållbar i längden.

Inom gymnasieskolan ser det, åtminstone på vissa håll, annorlunda ut. Där minskar sjukfrånvaron bland personalen på vissa skolor till en nivå som ligger under den normala.

Fortsätter pandemin efter påsklovet så kräver Matz Nilsson att frågan om att skjuta fram läsåret, och därmed även antagningen ht-20 till gymnasieskolan och högre utbildning, måste snabbutredas.

Medlemmar inom gymnasieskolan befarar problem om vissa kurser inte går att genomföra fullt ut. Hur betygssättningen ska hanteras om undervisningen inte täckt in alla delar av det centrala innehållet/alla delar av kunskapskraven, är en aktuell fråga. Det är många gånger svårt för lärarna att genomföra de praktiska momenten. Att låta alla gymnasieelever genomgå prövning, som Skolverkets generaldirektör föreslog, är orimligt enligt Matz Nilssons bedömning.

Han framförde också att om terminen ska förlängas även på gymnasieskolan, så måste antagningen till högre utbildning också förskjutas framåt i tiden så att inte den här årskullen elever drabbas mer än vad som redan är fallet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande bordsservering har väckt frågor bland medlemmarna. Hur ska förbudet mot bufféservering hanteras i skolsammanhang? Enligt Anna Ekström håller riktlinjer för detta på att tas fram.

Matz Nilsson lyfte att såväl lärare som skolledare hyser oro för att det ska komma efterräkningar med anledning av att utbildningen bitvis kan komma att hålla en lägre kvalitet än vad som är önskvärt. Inte minst är det svårt att bedöma hur stort ansvar för läranderesultaten som ligger på skolan i den situation vi har idag där eleverna själva får ta stort ansvar för motivation och närvaro.

Frågetecken finns också gällande eventuella överträdelser av GDPR-bestämmelser i de distansförhållanden som nu råder.

Även Folkhögskolan drabbas av nuvarande restriktioner. Deras internatverksamhet och kortkurser som är avgiftsfinansierade, har mer eller mindre upphört. Kostnaderna för lokalerna och personal kvarstår och Matz Nilsson framförde att det finns ett akut behov av att stödja folkhögskolorna ekonomiskt.

Anna Ekström och Erik Nilsson tackade för de inspel Matz Nilsson gjorde. Vissa frågor var redan initierade som ärenden, exempelvis frågan om hur antagningen till högre utbildning ska komma att genomföras i ett läge där högskoleprovet ställts in. I andra frågor bad de att få återkomma.

En fortlöpande dialog förs med Skolinspektionen kring tillsynsverksamheten i den pågående pandemin. Inga inspektioner kommer att göras under karantänperioden. Hur eventuella anmälningar som inkommer i efterhand med synpunkter på utbildningen ska hanteras gavs inget svar på vid mötet.

Erik Nilsson kommenterade att antagningen till gymnasieutbildningen visserligen är en fråga för den lokala huvudmannen, men att det sannolikt kommer att finnas anledning för staten att engagera sig för att undvika en situation där kommuner agerar väldigt olika.

Han noterade även inspelet gällande folkhögskolorna, utan att kunna ge några löften.

Anna Ekström kommer att kalla till löpande avstämningsmöten så länge krisen pågår.

Matz Nilsson uppmanar medlemmarna att fortsätta maila in frågor och problem som uppstår i verksamheten under den pågående pandemin, till Sveriges Skolledarförbund. Använd adressen info@skolledarna.se.

Fler nyheter

En julhälsning till alla ovärderliga skolledare

2020-12-18

Kära medlemmar! 2020 slog pandemin sitt järngrepp kring världen och vårt land - ett år vi aldrig...

Svårt förstå SKRs motstånd till förstatligande

2020-12-17

Vårt huvudargument för ett statligt ansvar för finansieringen av skolan är att de som formulerar...

Skolverket når en ny tondöv bottennivå.

2020-12-15

I ett öppet brev publicerat i Dagens Samhälle, kritiserar Matz Nilsson att Skolverket framställer...