2021-07-06

En alltmer uppdelad skola

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär. Politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten.

– Skolors och rektorers förutsättningar att leda skolan påverkar lärarnas möjligheter att ge en kompensatorisk och kvalitativ undervisning, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

– Politikerna kan inte blunda för det som rapporten visar. Det krävs förändringar på systemnivå för att komma till rätta med de stora skillnader i förutsättningar som olika rektorer har, säger Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.

Rapporten En alltmer uppdelad skola – 700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid visar tydligt att den svenska grundskolan blir alltmer uppdelad. Rektorernas bedömningar av hur väl man kommer att lyckas exempelvis med att rekrytera legitimerade lärare och med att eleverna ska nå gymnasiebehörighet skiljer sig avsevärt mellan skolor. Bedömningarna är tydligt kopplat till elevsammansättningen, det vill säga elevernas socioekonomiska bakgrund.

Nästan hälften av de fristående högstadieskolorna har ett mycket gynnsamt underlag med elever från studiestarka hem. Nästan en tredjedel av de kommunala skolorna har ett elevunderlag där föräldrarna sammantaget har den lägsta genomsnittliga utbildningsnivån, och här spår också rektorerna framtida problem med att rekrytera behöriga lärare och speciallärare.

Rapporten visar att de kompensatoriska insatser som görs inte är tillräckliga. Rektorer som leder skolor där eleverna har mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund har större problem att rekrytera behöriga lärare och en sämre ekonomi, vilket i sin tur leder till svårigheter att göra nödvändiga investeringar i exempelvis läromedel.

För att skapa en mer likvärdig skola med höga kunskapsresultat föreslås följande:

  • Finansierings- och resursfördelningssystemet behöver göras om i grunden.
  • Hela skolvalssystemet behöver justeras och i vissa delar göras om helt.
  • Rektorernas roll behöver tydliggöras genom statlig reglering.
  • Rätt utbildade och erfarna lärare och speciallärare behöver uppmuntras att söka sig till skolor med svårare förutsättningar.

– Det behövs en bredare satsning från samhället för att bryta vissa skolors negativa utveckling. Att Sverige får en mer likvärdig skola som kompenserar för elevernas olika bakgrund är en ödesfråga för vårt land, säger Åsa Fahlén.

– Vi kommer att fortsätta att visa verkligheten ur rektorernas perspektiv. Alla elever måste kunna erbjudas tillräcklig tillgång till allt det som skollagen kräver för en högkvalitativ utbildning. Att så pass många bedömer att brister kommer att kvarstå över tid är oroande, säger Matz Nilsson.

Fler nyheter

"Kommunerna klarar inte sitt ansvar"

2021-10-18

Åsa Fahlén, Matz Nilsson och Johanna Jaara Åstrand Foto: Patrick Miller Åsa Fahlén, Matz Nilsson och Johanna Jaara Åstrand Foto: Patrick Miller

Skolsystemet i Sverige är splittrat och likvärdigheten har rasat under ett par årtionden....

”Kommunala rektorer oftare i konflikt om skolans styrning”

2021-10-04

Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund: Rektorer för skolor där eleverna har sämst förutsättning...

Lärarförbundet ansöker om medlemskap i Saco

2021-09-03

På fredagen tog Lärarförbundets extra kongress beslutet att ansöka om medlemskap i Saco. Om Sacos...