<

2021-01-14

Inte rimligt att rektor är ansvarig för elevernas arbetsmiljö i hemmet

Skolans tillsynsplikt upphör när elever undervisas i hemmet.

Då är det vårdnadshavarna som har ansvaret. Men rektors ansvar för elevens arbetsmiljö upphör inte när eleverna har undervisning på hemmaplan. Om elever exponerats av covid-19-smitta, ska det skyndsamt anmälas till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud utan personskada. 

- Det är orimligt att rektor också har arbetsmiljöansvaret när eleverna är hemma och studerar, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Det ser jag som en omöjlig uppgift.

Elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet är enligt arbetsmiljölagen likställda med arbetstagare. Därför ska en arbetsgivare, i det här fallet rektor, omgående underrätta Arbetsmiljöverket om att ett tillbud som inneburit allvarliga fara för liv och hälsa, som lagtexten lyder, inträffat.

Det är alltså inte bara en skada, till exempel till följd av en olyckshändelse, som ska anmälas, utan också smitta och exponering av smitta. Lagen gör ingen åtskillnad på de olika typerna av skada.

Arbetsmiljöverket har hittills inte fått in särskilt många anmälningar som gäller skolan och covidsmitta. Det har i första hand gällt anmälningar om skada som gäller personal, framför allt i förskolan. Men de senaste dagarna har fler anmälningar inkommit som gäller elever.

Exponering av coronaviruset innebär enligt Arbetsmiljöverket att smittämnen nått eleven och därmed inneburit en allvarlig fara för liv och hälsa.

Det kan ha skett till exempel genom att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en elev, genom kontakt med intorkade droppar som innehåller virus och som når mun, näsa eller ögon genom händerna eller att en elev "utfört arbetsmoment" som Arbetsmiljöverket skriver, så att fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt smittad eller har covid-19.

Det kan ju vara svårt att veta om elever smittas av någon som har misstänkt smitta – det brukar ju visa sig i efterhand.

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson vände sig i början i veckan arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att för att få klarhet i om skolans arbetsmiljöansvar gäller även under distans- och fjärrundervisning som sker i hemmet.

Alla paragrafer i arbetsmiljölagen gäller inte elever som arbetstagare. Men det som handlar om distansarbete gäller också elever som studerar hemma. Alltså när eleverna hemförlovas och ska följa undervisningen från hemmet. Kraven på arbetsmiljön får dock göras efter en bedömning av det enskilda fallet, och kan variera.

Här krockar alltså två regelverk med varandra – tillsynsansvaret för skolan regleras i föräldrabalken. När det gäller arbetsplatsen och arbetsmiljöansvaret gäller arbetsmiljölagen.

- Det här måste prövas rättsligt. Och är det rimligt att rektor är ansvarig för arbetsmiljön när eleverna undervisas hemma, frågar sig Matz Nilsson.

- Med ansvar ska följa befogenhet och det är inte rimligt att rektor har befogenhet över elevernas arbetsmiljö i hemmet.

Sveriges Skolledarförbund har inte fått något svar på sitt brev till arbetsmarknadsdepartementet.

- Den här frågan måste utredas snabbt, säger Matz Nilsson. Det måste bli en samordning av ansvaret för elever som undervisas hemma.

Fler nyheter

Hjärnfonden och sju fackförbund: Så kan politiken bidra till bättre arbetsmiljö

2021-02-24

Stressrelaterad psykisk ohälsa är en onödig sjukdom som går att förebygga. Arbetsmiljöstrategin ä...

Förändringar behövs för att minska på den skadliga stressen i arbetslivet

2021-02-19

Stress i arbetslivet och vad den leder till är en bred fråga. För en del handlar det om osäkra...

Många elever har återgått till närundervisning - Hur ska kunskapstappet tas igen?

2021-02-18

Enligt en ny rapport från Skolverket har många högstadie- och gymnasieelever återgått till...