Ny organisering för Sveriges skolledare

Nu är besluten fattade – den 1 januari 2023 bildas de två förbunden Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. Alla befintliga medlemmar i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund välkomnas in i den nya organiseringen tillsammans med hittills fackligt oorganiserade.

Beslutet innebär att två helt nya fackförbund bildas; Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Därtill kommer förbunden bilda en gemensam förening; Facken inom utbildning, som kommer arbeta med de frågor där förbunden gynnas av att göra gemensam sak. De nya förbunden och föreningen etableras per den 1 januari 2023.

Det här har hänt:

Avsiktsförklaring: I juni nådde vi fram till en samsyn om vilka förutsättningar vi kunde bygga vidare med. De går hand i hand med våra kriterier för fortsatta samtal och vi tecknade ner förutsättningarna i en gemensam avsiktsförklaring den 16 juni.

Inriktningsdokument: De tre förbundsstyrelserna fattade i december beslut om ett inriktningsdokument som ska ligga till grund för en medlemsomröstning i alla tre förbunden. De tre förbunden har också genomfört en medlemsomröstning.

Medlemsomröstning:

Proposition till kongressen:

Stadgar och övergångsregler för Sveriges Skolledare

Hur ser organisationen för Sveriges Skolledare ut?

Medlemmar i Sveriges Skolledare ingår och kan engagera sig i, en lokalförening inom en kommuns geografiska område oberoende av om medlemmen är anställd av en kommunal, fristående eller statlig huvudman. Medlemmar inom ett företag, koncern, statlig verksamhet eller ett specifikt verksamhetsområde (ex folkhögskolan) kan bilda en riksförening för just det företaget, koncernen eller verksamheten.

Vad innebär det här för mig som skolledare?

En ny organisering innebär att den fackliga styrkan samlas i en organisation för skolledare. Alla skolledare kommer ingå i samma organisation och kan tillsammans driva på för de förändringar som behöver göras inom kommunens geografiska område, inom koncernen/företaget och nationellt.

Vad händer med min medlemsavgift i Sveriges Skolledare?

Avgiften för Sveriges Skolledare blir 290 kronor per månad för yrkesverksamma medlemmar. För pensionärsmedlemmar och doktorander blir avgiften 65 kronor per månad.

Vad krävs för att bli medlem i Sveriges Skolledare?

Alla skolledare som är medlemmar i något av förbunden idag kommer att bli medlemmar i Sveriges Skolledare. Mer information om exakt hur det kommer genomföras kommer till hösten. För att framöver beviljas medlemskap i Sveriges Skolledare ska man:

  • ha akademisk utbildning samt
  • vara anställd och verksam som skolledare eller ha en ledande befattning inom utbildningsområdet.

Vilken politisk inriktning kommer de nya förbunden driva?

Kongresserna har beslutat om en politisk inriktning som dels innehåller gemensam politik för de två förbunden, dels en specifik politik för Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare. Utgångspunkten i politiken är att lärare och skolledare har ett av de viktigaste samhällsuppdragen och tillsammans ska ge barn och elever en likvärdig och kompensatorisk utbildning av hög kvalitet. För att lyckas med uppdraget måste lärare och skolledare ges rätt förutsättningar och fler måste vilja bli och förbli lärare och skolledare.

Hur kommer det fungera lokalt?

När den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2023 kommer de lokala styrelserna som finns i förbunden på huvudmannivå idag att utgöra gemensam styrelse under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen eller motsvarande där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Hur påverkas mina försäkringar inom If?

Initialt kommer inga förändringar att ske gällande försäkringarna. De försäkringar du har via If är oförändrade till eventuella nya beslut fattas.

Vad händer med A-kassan?

I nuläget finns Lärarnas a-kassa och Akademikernas a-kassa inom Saco. I och med en ny organisering har styrelserna bestämt att rekommendera båda a-kassorna för nuvarande och kommande medlemmar.

Det här händer nu:

Januari 2023: Sveriges Skolledare bildas. Övergångsregler gäller.
Våren 2024: Första ordinarie kongress för Sveriges Skolledare.