FAQ

Frågor och svar – gemensamt inriktningsdokument Sveriges Skolledarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund förde under våren dialog om att skapa en ny gemensam organisering för Sveriges lärare och Sveriges skolledare. I somras undertecknades en gemensam avsiktsförklaring med inriktningen om att tillsammans ta fram förslag på hur det ska kunna se ut. Nu lägger organisationerna fram ett första gemensamt diskussionsunderlag till övergripande inriktning för en ny organisering. Diskussionsunderlaget ska ses som ett levande arbetsdokument som ska fortsätta att processas inom respektive organisation och mellan organisationerna.

Vad är målet för en ny facklig organisering?
Målet är att stärka Sveriges lärares och Sveriges skolledares ställning i samhället: Bättre avtalslösningar, större påverkansmöjlighet såväl lokalt som i den nationella skoldebatten, starkare rekryteringsfokus där full kraft kan läggas på de oorganiserade, mer effektivt nyttjande av medlemmarnas ekonomiska resurser och bättre medlemserbjudanden.

Hur ser den övergripande strukturen ut för den nya fackliga organiseringen?
Det diskussionsunderlag som nu lagts fram inför extra kongresserna den 26 oktober bygger på att det ska bildas en ny organisering med två separata förbund: Sveriges lärare och Sverige skolledare samt en gemensam organisering som ska fungera som en brygga mellan de två separata förbunden. I den gemensamma delen återfinns sådant som förbunden kan ha gemensamt som exempelvis ansvar för övergripande gemensam politik, internationell verksamhet, tidningar, kanslilokaler, IT- och medlemssystem, försäkringar och medlemsförmåner.

Ny organisering

Är det en färdig inriktning för en ny facklig organisering som beskrivs i underlaget till förbundens kongresser?
Nej, det som nu läggs fram till extrakongresserna/förbundsrådet i oktober är ett diskussionsunderlag för hur en inriktning skulle kunna se ut och speglar hur långt diskussionen mellan de tre förbunden har kommit hittills för att uppfylla de fyra grundläggande och principiella förutsättningarna inom avsiktsförklaringen. Det är ett således ett levande arbetsdokument som ska processas inom varje organisation och inom organisationerna gemensamt och förhoppningsvis leda till en gemensamt skriven proposition som kan läggas fram till tre parallella kongresser i maj 2022.

Vad menas med att organisationen Sveriges lärare är av "federativ karaktär?
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är överens om att det ska vara en federativ karaktär för Sveriges lärare. Det betyder att organisationen ger ett betydande utrymme för det skolformsspecifika, dess särart och identitet och där utgångsläget är förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning. Det gäller på såväl lokal som nationell nivå. Exakt hur den federativa karaktären kommer att se ut är något som förbunden kommer att arbeta vidare med efter kongresserna i oktober.

Hur ser organisationen för Sveriges lärare ut?
Medlemmar i Sveriges lärare kan engagera sig och göra sin röst hörd på arbetsplatsen, i den lokala skolformsföreningen samt på kommunnivån och hela vägen upp i organisationen. För medlemmar som inte är anställda av en kommunal huvudman finns i underlaget en riksorganisation för privat sektor och möjlighet till att bilda friståendeföreningar samt en riksorganisation för medlemmar som jobbar i staten och andra sektorer. Det kan också inrättas nationella intresseföreningar.

Hur ser organisationen för Sveriges skolledare ut?
Medlemmar i Sveriges skolledare ingår alltid i en lokal organisation inom en kommuns geografiska område oberoende av om medlemmen är anställd av en kommunal, fristående eller statlig huvudman.

Vad innebär det här för mig som lärare?
För dig som medlem så innebär det bland annat att den fackliga styrkan samlas inom ett förbund för samtliga lärare och att frågor kan belysas med än större spets ur ett särartsperspektiv. Detta är något som ska gälla på så väl lokal som nationell nivå. Alla behöriga och legitimerade lärare kommer ingå i samma organisation och kan tillsammans driva på för de förändringar som behöver göras både på arbetsplatsen, inom huvudmannens centrala organisation och nationellt.

Vad innebär det här för mig som skolledare?
En ny organisering innebär att den fackliga styrkan samlas i ett separat förbund för skolledare. Alla skolledare kommer ingå i samma organisation och kan tillsammans driva på för de förändringar som behöver göras inom kommunens geografiska område och nationellt.

Vad innebär det här för mig som förtroendevald i organisationen?
Det är särskilt viktigt att tillvarata medlemmars och förtroendevaldas engagemang och kompetens under övergångsperioden. All kompetens och allt engagemang behövs i den nya organisationen.
Enligt det arbetsmaterial som nu är föremål för diskussion kommer alla förtroendevalda under en övergångsperiod behålla sina uppdrag till dess att uppdraget löper ut. Det innebär att vissa uppdrag kommer bemannas dubbelt under perioden. Övergångsreglerna gäller som längst till maj 2024.

Kommer medlemsavgiften att sänkas?
Det är ännu förtidigt att säga hur medlemsavgiften kommer att se ut, men utgångspunkten är att medlemserbjudandet ska bli bättre och medlemsavgiften ska inte bli högre än den lägsta nuvarande avgiften är idag inom de tre organisationerna.

Hur ser den fortsatta processen ut?
Den 26 oktober behandlades inriktningsdokumentet av förbundens tre parallella extrakongresser eller motsvarande. Efter att extrakongresserna eller vi vårt fall förbundsrådets inspel på diskussionsunderlaget tagits om hand fortsätter arbetet med att ta fram en mer detaljerad organisationsmodell som sedan ska processas inom varje organisation med målet att kongresserna för de tre förbunden fattar beslut i maj 2022.

När kan en ny organisation finnas på plats?
Den nya fackliga organiseringen ska vara på plats den 1 januari 2023.