Investera i skolledares löner - nationella argument

 • Skolledare är en attraktiv profession och lönerna måste matcha det stora ansvar och den komplexa uppgiften som en skolledare har.
 • Skolledarnas betydelse för barns utveckling i förskolan och elevers resultat i skolan stöds av forskningen. Studier visar att skolans chefer har en avgörande betydelse för verksamheten. Det måste också avspeglas i lönesättningen. (Ett bra exempel att referera till är den forskning som Maria Jarl och Ulf Blossing bedrivit i Göteborg om framgångsrikt ledarskap i skolan, och som finns i boken Att organisera för skolframgång, utgiven på Natur&Kultur.)
 • Att investera i skolledares löner påverkar verksamheternas budget relativt lite. Skolledarna är förhållandevis få till antalet jämfört med lärarna, men de är nyckelpersoner för att hela verksamheten ska fungera. En viktig investering som ger stor effekt på resultatet i förskola och skola.
 • Det är helt orimligt att skolledare har nästan samma eller till och med lägre lön än de medarbetare de arbetsleder. Vari ligger då incitamentet att ta på sig det stora ansvaret för barns utveckling och elevers resultat i skola och förskola om det inte syns i lönekuvertet?
 • Många likställer förstelärarna med specialister inom andra området. Det finns inga "specialister" i skolan. Däremot finns det skickliga skolledare och skickliga lärare.
 • Det blir allt svårare att rekrytera de allra skickligaste till det som vi anser är Sveriges viktigaste jobb. Vilken strategi på kort och lång sikt har er huvudman för att få skickliga skolledare att söka sig till och stanna kvar på sitt uppdrag?
 • Sveriges Skolledarförbunds medlemmar har ett löneavtal med grundprincipen att lön ska baseras på ansvar, kompetens och prestation. Nu är det dags att skolledare får lön som motsvarar det.
 • Det ställs ännu högre krav på våra skolledare, inte minst i år med den snabba förändringen av undervisning och utbildning som pandemin har inneburit. Skolledarna har tagit ett fantastiskt stort ansvar för barn och ungdomar. Sveriges skolledare måste nu se att det har lönat sig. Och uppdraget inför kommande förändringar blir inte mindre komplext.
 • Med begränsade materiella, personella och ekonomiska resurser ska också Sveriges skolledare hantera ett arbete med "dubbelt huvudmannaskap". Det måste premieras väl.
 • Fyra av fem skolledare arbetar övertid varje vecka, året om. Nu måste skolledare få betalt för hela arbetet. Första steget är att upprätta ansvarsavståndet.
 • Sveriges skolledare är beredda att axla ansvaret som ledare i förskola och skola men det kräver också att vissa förutsättningar ska vara på plats för att kunna nå framgång. En konkurrenskraftig lön är en av förutsättningarna.