Förbundet i siffror

Förbundet skickar ut en medlemsenkät vart tredje år inför kongressperioden, nu senast 2017. Enkätens svarsfrekvensen uppgick till 45 % vilket är en nedgång jämfört med motsvarande enkät 2014 (56 %).

Jämförelser har gjorts med resultatet från 2014 samt i grupperna kommunanställd/anställd privat, män/kvinnor, äldre än 40/yngre än 40, rektor/förskolechef (även biträdande).

Svaren från de som är anställda av kommuner och de som är anställda inom den privata sektorn skilde sig på många punkter. De som är anställda privat är i betydligt högre grad positiva till elevers möjlighet att välja skola och nio av tio menade att det bör finnas fristående skolor och förskolor. Motsvarande siffror för kommunanställda var strax under hälften. Bland de privat anställda anger också en större andel att deras huvudman har resurser och kompetens att klara sitt uppdrag och att de själva har förutsättningar att ge lärarna stöd och resurser än de kommunanställda.

Kvinnor och män svarade i stort sett lika på de flesta frågorna.

För att undersöka huruvida yngre medlemmar har andra åsikter än äldre gjordes en jämförelse mellan medlemmar födda innan 1977 och de födda år 1977 eller senare, dvs äldre än 40 eller 40 och yngre. Majoriteten av enkätens deltagare var födda innan 1977. Inga betydande skillnader gick att se i de båda gruppernas svar.