Medlemsundersökningar

För att ta reda på vilka frågor medlemmarna prioriterar högst genomför förbundet en medlemsenkät inför varje kongressperiod. Senaste enkäten genomfördes våren 2020. Här redovisas ett antal utvalda utsnitt av informationen i medlemsenkäten, samlade temavis.

Enkäten går ut till alla medlemmar som har e-postadress registrerad hos förbundet. Svaren analyseras sedan utifrån ett antal olika aspekter. Det går bl.a. att jämföra om medlemmarnas åsikter skiljer sig mellan olika grupper, t.ex. med avseende på vilken huvudman man har eller vilken skolform man arbetar inom. I tabellerna redovisas jämförelser som har bedömts som intressanta.

Alla frågor i enkäten har analyserats utifrån variablerna kön och ålder. Det har dock inte gått att urskilja några betydande skillnader i svaren vare sig mellan grupperna män och kvinnor eller mellan yngre och äldre medlemmar.

I den utsträckning det finns möjlighet redovisas även tidsserier så att det går att följa hur svaren på en fråga utvecklats över tid.