Remissyttranden

Validering - ett underutnyttjat verktyg

2020-06-16

Förbundets remissvar över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69).

Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

2020-05-08

Sveriges Skolledarförbund står bakom den princip som den svenska skollag-stiftningen idag bygger ...

Förbundet skeptiskt till införande av betyg i åk 4

2020-02-06

Sveriges skolledarförbund betonar i sitt remissyttrande vikten av att inte låta försöksverksamhet...

Vuxenutbildning för nyanlända

2019-10-23

I sitt svar på På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska s...

Tryckfrihetsförordningen ska gälla även på fristående skolor

2019-04-15

I sitt remissyttrande över "Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag" ställer sig förbunde...