Remissyttranden

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

2022-10-27

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2022:34.

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

2022-10-27

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Dnr U2022/02568.

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

2022-10-10

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2022:17.

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

2022-03-16

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över En skärpt syn på brott mot journalister och utövar...

Kategorier: Årgång 2022

Läromedelsutredningen

2021-12-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och...

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

2021-10-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/003373.

Börja med barnen!

2021-09-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Börja med barnen! - En sammanhållen god och nära...

Mer tid till lärande

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över U2021/02365.

Nationell plan för trygghet och studiero

2021-09-01

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss. Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss.

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över Ds 2021/13.

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen

2021-06-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissvar på SOU 2021:11.

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

2021-06-28

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på promemoria U2021/01877.

Skolbibliotek för bildning och utbildning

2021-06-09

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Sveriges Skolledarförbunds remissyttrande över SOU 2021:3.

Förskola för alla barn

2021-05-19

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

2021-04-19

Remissvar delbetänkande Effektivare tillsyn över diskriminerings-agen – aktiva åtgärder och det...

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

2021-04-19

Remissvar Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (U2021/00301)

En gemensam angelägenhet

2021-04-12

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Samverkande krafter

2021-04-08

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med...

Bygga, bedöma och betygsätta

2020-12-03

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. (SOU...

En mer likvärdig skola

2020-11-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU...

Gemensamt ansvar

2020-11-30

Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss Sveriges Skolledarförbund svarar på remiss

Remissvar över Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial...