Remissyttranden

Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

2016-03-02

Förbundet menar att man det är en brist att inte utredningen gavs möjlighet att mer förutsättning...

Välja yrke

2016-03-02

Sveriges Skolledarförbund har lämnat remissvar på Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja...

Plats för nyanlända i fler skolor

2016-02-11

Dagens situation med ett högt tryck på mottagningen av nyanlända elever kan tänkas vara...

Ökad insyn i fristående skolor

2016-01-28

Remissvar Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82).

Vissa timplanefrågor

2016-01-28

Remissvar på promemorian Vissa timplanefrågor (U2015/06066/S).