Dags att sätta gräns för gränslöst arbete

De allra flesta skolledare har inte reglerad arbetstid. Men du behöver tänka på att sätta gränser för din egen arbetstid. Glädjande nog minskade skolledarnas övertidsarbete 2017, men fortfarande jobbar man alldeles för mycket.

Grunden för en oreglerad arbetstid är, oavsett hur gränsdragningarna görs, att den enskilda skolledaren har en frihet att själv planera sin arbetstid utifrån vad verksamheten kräver. Men också att det går att koppla av när arbetsdagen och arbetsveckan är över. Det betyder också att skolledaren själv förväntas reglera omfattningen av arbetstiden som fortfarande är 40 timmar arbetsvecka, sett över tid.

Vi rekommenderar att det både tas fram riktlinjer för skolledarnas tillgänglighet och för varje individ att komma överens med sin närmaste chef om vad som ska gälla. Därtill bör förskolechef och rektor utse en ställföreträdare som går in och tar över ansvaret vid semester eller annan längre frånvaro.

En stor fördel med riktlinjer är att det blir tydligt vad som gäller. Det är viktigt att de tas fram i samverkan så alla har en möjlighet att påverka. Finns det redan centrala riktlinjer – utgå från dem och skala ner dem till din egen verksamhet. Det är skillnad mellan att välja att besvara samtal och mejl utanför arbetstid och att förväntas göra det.

En tillgänglighetspolicy ska innehålla riktlinjer om när chefer och medarbetare med oreglerad arbetstid, förväntas vara tillgängliga, till exempel på telefon och mejl. De ska dock inte hindra den som till exempel väljer att jobba undan en kväll från att använda mejl och telefon. Men glöm inte att chefer alltid är förebilder för sina medarbetare.