Avtal - statlig sektor

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund och statligt anställd, tillhör du Saco-S och omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet.

Skolbarn som leker

Lön och anställningsvillkor regleras i kollektivavtal med staten. I vissa fall påverkar även statliga förordningar din anställning.

Lönen ska vara individuell och differentierad. Som medarbetare ska du få en ökad motivation genom samband mellan å ena sidan lön och å andra sidan ditt bidrag till verksamheten, dess utveckling och resultat blir tydligare.

Inget centralt angivet utrymme finns i avtalen. Löneutvecklingen bygger på verksamhetens mål och resultat, både på kort och lång sikt, på kompetensförsörjningsbehov och lönen som motivationsfaktor.

Avtalen löper tills vidare och avsikten är att de ska stärka den lokala lönebildningen och förtydliga löneprocessen. Lönerevision sker årligen per 1 oktober, om inte annat avtalas lokalt. Avtalet kan årligen sägas upp, sex månader före den 1 oktober.

Huvudavtal, centrala kollektivavtal och kontaktförbund

På det statliga området sluter Saco-S huvudavtal och centrala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Staten företräds som central motpart av Arbetsgivarverket och lokalt av den aktuella myndigheten, till exempel Skolverket, Skolinspektionen eller Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Som medlem i Sveriges Skolledarförbund företräds du lokalt i första hand av Saco-S lokalförening på din myndighet. Föreningen är lokal part i MBL- och andra samverkansförhandlingar. Den företräder alla som är medlemmar i något av Saco-S medlemsförbund.

Till sitt stöd har den lokala Saco-S-föreningen ett av Saco-S förbund, det så kallade kontaktförbundet. Det är i allmänhet det förbund som har flest medlemmar på myndigheten. Vid kollektivavtalsförhandlingar bör alltid Saco-S-föreningen ha kontakt med kontaktförbundet.
Skulle en fråga beröra endast en enskild medlem, går i allmänhet medlemmens eget förbund, i ditt fall Sveriges Skolledarförbund, in i kontakten med arbetsgivaren.

Olika avtal på statliga området

Det finns ett antal olika avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

De viktigaste är huvudavtalen som reglerar förhandlings- och konflikträttsfrågor.

För Saco-S medlemmar regleras frågan om löner i avtalet RALS-T, Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet. Det är ett tillsvidareavtal och gäller från 2010.
I Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T, Allmänt löne- och förmånsavtal), och AVA-T,

Affärsverksavtalet, regleras de allmänna anställningsvillkoren för Saco-S medlemmar.
Trygghets- och turordningsavtalen behandlar vad som händer vid uppsägningar. MBA-R och Samverkan för utveckling är medbestämmandeavtal.

Utveckling av de statliga avtalen

Eftersom att Saco-S avtal RALS-T, ALFA-T och AVA-T är tillsvidareavtal, omförhandlas de inte när övriga arbetstagarorganisationer på det statliga området genomför avtalsrörelser med Arbetsgivarverket. Avsikten är det ska pågå ett kontinuerligt förbättringsarbete mellan de centrala parterna.