2014-10-14

Tuff kritik från Skolinspektionen

Skolhuvudmännen är tillräckligt inte insatta i skolverksamheten, följer inte upp den, är dåliga på att analysera och gör inte vad som behövs göras. Nu får Sveriges skolhuvudmän ytterligare kritik för sin verksamhet. Den här gången från Skolinspektionen.

Och generaldirektör Ann-Marie Begler upprörs över den låga ambitionsnivån hos huvudmännen.
- Jag blir tokig när huvudmännen sänker ribban för hur många elever som ska klara målen.
Det är en bild som kommer i fram en granskning av hur skolhuvudmännen, både kommunala och fristående, tar sitt ansvar för skolverksamheten.

Granskningen i sin helhet presentera i mitten av november, men besökarna på Skolchefsmötet i Göteborg, dagen för bokmässan, fick en förhandsbild av generaldirektör Ann-Marie Begler.
Granskningen ger en dyster bild av hur ett urval av Sveriges skolhuvudmän styr sin skola. Tidigare har Skolinspektionen fokuserat på hur på rektors ansvar, nu har man grävt djupare och har granskat den institution som ytterst är ansvarig för att eleverna når målen och att skolan är likvärdig styr verksamheten.
- Det är inte en särskilt glädjande bild av svensk skola , sa Ann-Marie Begler. Skolhuvudmännen tar inte det ansvar som de har. Även om det finns ljusglimtar.

Skolinspektionen har granskat 36 huvudmän, både kommunala och fristående. Det är självklart inte ett helt representativt urval, men det går ändå att dra slutsatser av rapporten, menar Skolinspektionen.
- Huvudmännen är i allmänhet inte insatta i sin skolverksamhet, de följer inte upp verksamheten som de borde och analyserar inte tillräckligt för att kunna utveckla skolan, menade Ann-Marie Begler.
De tar inte heller i tillräcklig utsträckning hänsyn till skolors olika behov och fördelar resurserna utifrån den kunskapen. En iakttagelse som också Skolverket gjort.
De nationella mål som riskdag och regering har beslutat om för svensk skola, ska i kommuner och fristående skolor göras till operationella mål för den egna verksamheten.

Då händer det inte alltför sällan att man sänker ribban så att till exempel bara 80 procent av eleverna ska nå målen.
- Det är något som jag blir tokig på, sa Ann-Marie Begler.
- Nej, det ska vara 100 procent! Det är ett stort bekymmer att man ger upp 20 procent av eleverna.
Skolinspektionen ser också det som tidigare Elisabet Nihlfors och Olof Johansson har konstaterat, den bristande tilliten från kommunpolitikerna till rektorer, och vice versa. Politikerna har en dålig kunskap om sina skolor, de vet inte heller om att saknar kunskap, menar Skolinspektionen. Det finns en förstroendekris i svensk skola.

Det finns självklart ljuspunkter också, menade Ann-Marie Begler. Huvudmän som fokuserar på kvalitetsarbetet som ett nav i skolans utvecklingsarbete. Man styr och stödjer utveckling mot de nationella målen och fördelar resurserna utifrån en analys av var pengarna gör bäst nytta måluppfyllelse och likvärdighet.
Det finns också huvudmän som har god kunskap om styrkor och svagheter som finns i den egna skolverksamhet och som centralt organiserar en stödjande funktion för skolorna. Och där kommunikationen är god i hela kedjan.

Skolinspektionen och Ann-Marie Begler pekar på tre områden i den kommande inspektionsrapporten som måste bli bättre.
Uppföljningen av både kunskaps- och värdegrundsresultat måste förbättras. Ansvariga måste göra en analys som lägger grunden till ett paket av åtgärder. Vad ska de i sin tur ska leda till och följ upp det. Igen
För det andra måste dialogen mellan huvudmannen och rektor blir bättre för att man ska kunna prioritera och vidta de åtgärder som behövs för ett bättre resultat. Kommunikationen i stort behöver förbättras.
Huvudmännen måste också analysera förutsättningarna för varje enskild skola för elevernas resultat ska kunna förbättras. Hur ser lärarnas kompetens ut, hur fördelas den och vilka kompensatoriska åtgårder måste man vidta?
Resultatanalysen måste sedan kopplas till förutsättningarna för varje skola. Huvudmännen måste i mycket större utsträckning än nu arbeta med sin resursfördelning.
- Det finns ett nära samband med kunskaps- och värdegrundsresultat, menade Ann-Marie Begler. Huvudmannen måste följa upp helheten.

Många uppföljningssystem som finns i skolan är idag digital baserade.
Skolinspektionen kan dock konstatera att det finns en för stor tilltro till de digitala systemen. Man matar in en mängd resultat utan att sedan tolka och analysera i tillräcklig grad. Man kan inte bara lita på siffror, det är bara en början, menade Ann-Marie Begler.
En viktig notering som Skolinspektionen gör i den kommande rapporten, är att uppföljning och kvalitetsarbetet är bättre i stora skolkoncerner än hos många kommunala huvudmän. Det finns också, kan Skolinspektionen konstatera, ofta ett större engagemang från huvudmannens sida i de fristående skolorna, till exempel genom deras styrelser, än hos de kommunala politikerna.

Inte så förvånande kanske, eftersom de fristående skolorna har en endast ett område att arbeta med, medan skolan konkurrerar med kommunens många andra uppdrag.
- De fristående skolorna måste värna om sina kunder, och följa upp resultatet, menade Ann-Marie Begler för att bli efterfrågade. Samtidigt efterlyste hon ett mycket starkare engagemang för skolan hos kommunpolitikerna.
Den slutliga rapporten blir klar och presenteras på Skolinspektionens dag som arrangeras på fem ställen i landet med början i Malmö den 11 november.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...