2017-12-08

Finland gör om inträdesproven

"Klass och speciallärarutbildningarna kan beröras"

Finland har inlett en process där de särskilda inträdesproven till högskolorna ges minskad vikt.

- För vårt område är det speciellt klass- och speciallärarutbildningarna som kan komma att beröras, säger Christer Holmlund, ordförande i Finlands svenska lärarförbund.

Samtidigt utvärderas nu ett svenskt försök med lämplighetstester vid lärarutbildningar i Växjö och Jönköping.

De särskilda så kallade "inträdesförhören" är signifikativa för Finland och med jämna mellanrum förs här en offentlig debatt bland annat om de dyra, privata preparandkurser som anordnas inför exempelvis jurist- och läkarintagningsproven.

Bilden är väldigt blandad. Det är svårt att tänka sig att Sibeliusakademin, som utgör en del av Aalto-universiteten, tar in sökande till exempelvis jazz-linjen utgående från studentbetygen. Ämneslärarutbildningen är på annan bog. Här antas studerandena till ämnesstudier, vilka i sinom tid avslutas med studier i pedagogik.

-Det är speciellt klass- och speciallärarutbildningarna som är så pass attraktiva här i Finland att universiteten och deras fakulteter för pedagogik tillämpar urvalsprov, förklarar Christer Holmlund.

Redan i år ska de mer omfattande inträdesproven ha kortats ned, enligt en överenskommelse mellan utbildningsdepartementet och högskolorna. Den bärande tanken är att skynda på studiegången och snabbare få ut studenterna i arbetslivet.

- Jag kollade nyligen färsk statistisk om lärarna och rektorerna i Finland. De nybakade studenternas andel av sökandena till finska klasslärarutbildning uppgick år 2007 till 24 procent, medan andelen hade sjunkit till 19 procent år 2016, säger Christer Holmlund.

Vad som kommer att ske med de lärarutbildningar där man idag vid intagningen ser såväl till gymnasiebetyg som särskilda lämplighetstester typ boktentamina intervjuer och gruppdiskussioner, är ännu oklart.

- Söktrycket till speciellt klasslärarutbildningen är mer eller mindre ett unikt finländskt fenomen. Jag har förstått att lärarutbildningarna i Sverige lockar långt färre sökande.

- Läraryrket är krävande och har vissa särdrag. Alla lämpar sig inte för yrket, så intagningsprov är ok, anser Christer Holmlund.

I Sverige har Universitets- och högskolerådet, UHR, på regeringens uppdrag under perioden 2014–2016 vid högskolorna i Jönköping samt Växjö genomfört vad som kallas "Lämplighetsförsöket".

Högskolan för lärande och kommunikation vid högskolan i Jönköping, HLK, genomförde antagningsprov för första gången under våren 2017 och inför antagningen till höstens ämneslärarprogram.

- Av 439 som sökte till ämneslärarprogrammet genomförde 105 provet. Av dessa var det tolv som inte klarade det och blev då klassade som obehöriga, liksom de som inte genomförde provet, förklarar Fausto Callegari, projektledare och utvecklingsledare inom HLK.

Han betonar att antagningsprovet användes endast som ett behörighetsprov och alltså inte var något urvalsprov.

- Samtidigt gäller att särskilja HLK:s antagningsprov, vilket vi som stiftelsehögskolan har möjlighet att fatta egna beslut om att införa och bekosta, från det Lämplighetsförsök som regeringen via UHR beslutade om skulle genomföras och som regeringen även bekostade.

Per Gerrevall, professor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Växjö, berättar att inträdesprov förekom allmänt till lärarutbildningen i Sverige fram till 1977 då all lärarutbildning inlemmades i högskolan.

- Den försöksverksamhet som initierats av regeringen och som Universitets- och Högskolerådet ansvarar för, avser ge underlag för ett ställningstagande om lämplighetsprov ska införas nationellt, säger han.

Vid Linnéuniversitetet användes lämplighetsbedömning för att pröva den grundläggande behörigheten inför antagningen till två av lärarprogrammen höstterminen 2016. Det handlade om grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4–6. Totalt genomgick 168 sökande prövningen vid Linnéuniversitetet

Vilka är i Sverige de viktigaste argumenten för och emot tester vid intagning till lärarutbildning?

- Argumenten för har varit att säkerställa kvaliteten på de lärarstuderande som antas och härigenom på lärarutbildningen men också i förlängningen kvaliteten på yrkesverksamma lärare och därmed även skolans kvalitet. Långsiktigt handlar det också om att öka statusen på läraryrket, säger Per Gerrevall.

- Det har implicit funnits en misstro mot lärarutbildningen och dess funktion att säkerställa att de som examineras också har förutsättningar för att bli duktiga lärare. Särskilda antagningsprov används också i flera andra länder, där man rapporterar goda erfarenheter.

Han menar att de huvudsakliga argumenten mot har varit att de är resurskrävande att genomföra, att det till flera lärarprogram varit svårt att fylla antalet tillgängliga platser, då gäller det att värna om de själar som sökt. Det är också svårt att åstadkomma en entydig definition av vad som utgör en lämplig lärare och att bedöma förutsättningarna för denna lämplighet på ett rättssäkert sätt, i synnerhet med tanke på lärarutbildningens potential att utveckla individer.

Vilka är era erfarenheter av lämplighetsbedömningen vid Linnéuniversitetet?

- Vi har kunnat konstatera att den med avseende på genomförande fungerat väldigt väl. De sökande som genomgått prövningen har i allmänhet upplevt den som både relevant och krävande, säger Per Gerrevall. Nu återstår det att följa upp hur det gått för de studerande som antogs efter att ha genomgått prövningen.

Fler nyheter

Nilssons viktigaste frågor kvar att lösa

2018-05-21

Med en varm applåd omvaldes Matz Nilsson till en ny treårsperiod när Sveriges Skolledarförbund...

Nej till motion om alkoholregler - men ja till höjd avgift och en ny utbildningspolicy

2018-05-21

Medlemsavgiften till Sveriges Skolledarförbund går upp med tio kronor den 1 juli, ingen ny...

"Vi är tydliga med vad vi gör - inte en massa krusiduller"

2018-05-21

En värmevåg möter Semira Vikström då hon öppnar skolgrinden. Förskoleklassen leker och dansar på...

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande

2018-05-21

Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen...

28 000 chefer saknas - så ska de hittas - och behållas

2018-05-21

För att kunna rekrytera och behålla de 28 000 nya chefer som saknas fram till 2026 behöver de...