Nr 1/17 2017-02-03

Samledarskap i en komplex skola

Skolledarna på Victum Gymnasiet i Helsingborg har delat ledarskap i form av växelbruk, vilket innebär att de är rektor respektive biträdande rektor vartannat läsår. 1+1>2, sammanfattar de sitt samledarskap.

Vi läste Margareta Edlings artikel Dubbla chefer lättar bördan,om funktionellt delat ledarskap i Skolledaren nr 10/2016.

Eftersom vi sedan 2012 har arbetat med en annan form av delat ledarskap, som vi kallar Samledarskap i växelverkan och växelbruk, väcktes vår tanke att bidra till debatten om ledarskapet i skolans värld.

Vi är nämligen övertygade om att olika former av samledarskap kan göra arbetsbelastningen för skolledarna mer hanterbar och frigöra kreativiteten i det pedagogiska ledarskapet. Inte minst med tanke på den Skolverkets statistik som visar att var fjärde rektor bytte skola mellan läsåren 2013/14 och 2014/15.

Sedan vi tillträdde som skolledare på Victum Gymnasium i Helsingborg har vi praktiserat en speciell form av samledarskap. 

Eftersom det enligt skollagen (2010:800) på varje enskild skola bara får finnas en rektor, som är formellt ansvarig för verksamheten, har vi inrättat ett växelbruk, som innebär att vi turas om att vara rektor respektive biträdande rektor. Växlingen sker varje år.

Formellt har vi alltså inte ett samledarskap men väl informellt. Vi kallar vår form av delat ledarskap för samledarskap i växelverkan och växelbruk.

Vad det gäller begreppet växelverkan iscensätter vi detta i vårt ledarskap genom att växeldra i det gemensamma ledningsarbetet och genom att båda vara delaktiga i skolledningens alla arbetsuppgifter.

Vi har förstått att skollagens krav en skola – en rektor har en bakomliggande förklaring i statsmakternas behov av att återta en viss form av central styrning genom att få en juridiskt ansvarig rektor i en decentraliserad skola.

Samtidigt har vi sett att det finns kommuner som uppmuntrar och bedriver samledarskap i kommunens olika organisationer och även exempel på hur ett samledarskap kan fungera i näringslivet. I dessa organisationer och företag utkrävs det också ett ansvar av chefer och ledare.

Varför det därför skulle vara omöjligt med ett ansvarsfullt samledarskap i skolans värld finner vi svårbegripligt.

Vår gemensamma erfarenhet av nästan fem års samledarskap är att detta ger bättre möjligheter för skolledningen att driva olika utvecklingsområden i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Vi ser också att elevresultaten har blivit bättre och att samledarskapet innebär delaktighet och stöd i med- och motgång. Det ger bättre kvalitet i besluten och är ett stöd vid olika typer av konflikthantering. 

Ett fungerande samledarskap blir även en modell för det kollegiala samarbetet lärare emellan och för att tillåta olikhet och mångfald bland skolans personal och elever. Det ger bättre reflektion vid problemlösning samt frigör tid till kommunikation med lärare, elever och föräldrar.

En viktig grund i vårt samledarskap är den bottenplatta som finns beskriven i boken Delat ledarskap. Om chefer i samarbete (Döös, Wilhelmson och Backström). Det innefattar de tre komponenterna prestigelöshet, förtroende cheferna emellan och gemensamma grundvärderingar.

Vår erfarenhet är att bottenplattan blir extra viktig i samledarskapet för att kunna klara det gemensamma uppdraget. En fjärde komponent är att ha kompletterande kompetenser och roller, där de samverkande cheferna kan dra nytta av varandras olikheter.

Då skolan är en komplex organisation kan man fråga sig varför man just i denna samhällsverksamhet skulle frånhända sig möjligheten till så mångfacetterade och komplexa lösningar på ledarskapet som möjligt.

Istället borde det vara tvärtom, eftersom kraven på skolledningen är att vara flexibel, kunna hantera många oväntade situationer och reaktioner och ta så välgrundade beslut som möjligt.

Ju bredare palett med olika färger som skolledningen har, desto större möjlighet finns att nå mål och resultat i den komplexa organisationen. Detta påverkar också det systematiska kvalitetsarbetet i en gynnsam riktning.

Man kan också uttrycka det som så att ett samledarskap, där olika personligheter får lov att komplettera varandra, innebär att 1 + 1 > 2.

Annsophi Hamark
Hans Dahlin
Skolledare Victum Gymnasium, Helsingborg

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...