Nr 4/18 2018-05-21

28 000 chefer saknas - så ska de hittas - och behållas

För att kunna rekrytera och behålla de 28 000 nya chefer som saknas fram till 2026 behöver de offentliga arbetsgivarna agera annorlunda. Medelåldern måste sänkas, mångfalden öka och synen på chefen som expert behöver förändras.

Slutsatserna framkommer i den färska rapporten "Sveriges viktigaste chefsjobb" från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Chefer inom välfärden har högst medelålder på hela arbetsmarknaden, och det är först vid fyrtio års ålder som de flesta chefskarriärer påbörjas.

Många unga chefer behöver anställas och tiden det tar för att bli chef behöver kortas.

Claes Jarlvi, författare till boken "Ny som chef i kommunal verksamhet", betonar att kommunala chefer måste våga satsa på unga talanger. Att uppmuntra fler att delta i program för potentiella chefer är en väg, att erbjuda vikariat till unga med begränsad chefserfarenhet en annan. Han vill också förmedla en bild till unga om en kommunal verksamhet under förändring.

– Det ser inte ut som det alltid gjort, och det finns möjligheter att påverka och förändra, säger Claes Jarlvi.

SKL konstaterar att många arbetsgivare inom välfärden redan erbjuder chefsaspirantprogram, men framhåller betydelsen av att förankra programmen i hela organisationen – inte minst i högsta ledningen – för att dessa ska vara framgångsrika.

Det framkommer också att cheferna inom välfärden befinner sig i en komplex miljö som ställer krav på att kunna navigera i den lagstiftning och de regelverk som styr verksamheten.

– I grunden är ett gott ledarskap detsamma som i privata näringslivet, men i den kommunala verksamheten är allt offentligt och många har synpunkter, som media, medborgare och politiker, säger Claes Jarlvi.

- Det finns politiska beslut, lagar och förordningar att förhålla sig till, men det finns också en stor frihet och utrymme att få vara chef.

En god introduktion som förtydligar uppdrag och ansvar samt skapar förståelse för vad det faktiskt innebär att vara chef i offentlig verksamhet beskrivs i rapporten som en viktig faktor för alla nya chefer.

Claes Jarlvi menar att det är viktigt att tona ner kraven inledningsvis.

– Det gäller att ge en varsam introduktion. Mycket är nytt, man förväntas träffa många chefer och politiker samt gå utbildningar och introduktionsprogram. Det kan lätt bli för mycket, säger han.

Han rekommenderar att alla nya chefer får en erfaren handledare under det första året att bolla idéer och tankar med.

Arbetsgivarna behöver också underlätta för unga chefer att förena arbete och privatliv, och Claes Jarlvi pekar på den flexibilitet som tekniken erbjuder.

Enligt SKL anses arbetet inom välfärden meningsfullt och viktigt, men trots detta har i princip mer än hälften av de rekryterande arbetsgivarna brist på sökande till verksamhetsnära chefstjänster.

Anpassade kommunikationskanaler som når de potentiella kandidaterna är en lösning som lyfts fram. Men för att bli en attraktiv arbetsgivare i framtiden krävs också en medvetenhet om befintliga normer och ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med fördomar – medvetna såväl som omedvetna – som påverkar rekrytering och urval.

Nu finns få chefer med utländsk bakgrund, och trots att kvinnor utgör 80 procent av alla medarbetare inom vård, omsorg och skola, speglas inte denna kvinnodominans i de högre chefsnivåerna.

– Man måste vara modig och våga välja nya medarbetare som har andra kvaliteter än en själv. Duktiga chefer rekryterar medarbetare som är ännu duktigare, säger Claes Jarlvi.

Många verksamheter inom välfärden är professionstunga och chefer har av tradition också rekryterats ur professionen. Detta har troligtvis stärkt synen på chefen som expert och specialist.

SKL framhåller att chefsrollen är en egen profession vars uppdrag handlar mer om att skapa förutsättningar för samarbete och samverkan än om specialistkunskap.

– Det är bra att ha viss kunskap om verksamheten man ska leda, men man behöver inte själv vara experten. Experterna finns redan i organisationen. En chef ska hålla ihop, inspirera och visa vägen, säger Claes Jarlvi.

Källor: SKL ("Sveriges viktigaste chefsjobb", 2018), Claes Jarlvi och Bim Riddersporre ("Ny som chef i kommunal verksamhet", 2018)

Fler nyheter

Succé för turnén om sexuella trakasserier

2019-03-19

Ett förväntansfullt sorl fyller receptionen på ett hotell i Malmö. Mest gymnasieungdomar och dera...

"Det vi gör här får effekt in i klassrummen"

2019-03-19

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor...

Kräver en förskolekommission

2019-03-19

Politikernas intresse för förskolan är anmärkningsvärt ljumt. Det tycker pedagogikprofessorn Sven...

Lärandet i fokus

2019-03-19

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolech...

Fritidsledare - en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

2019-03-19

Fritidsledarna är kittet i skolan - mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar...