Nr 5/18 2018-08-20

Inflytande för elever stärker skolans kvalitet och trygghet

Fler skolledare måste ta ansvar för att ge eleverna goda förutsättningar för att vara delaktiga, ha inflytande och vara organiserade i skolans arbete för att skapa trygghet, skriver fyra representanter för Sveriges elevråd - Svea.

Sveriges elevråd - SVEA jobbar aktivt med att stötta och underlätta för elevråd och det arbete som de genomför runt om på skolor i hela landet. I det arbetet möter vi många elevråd som har svar på tal hur tryggheten ska säkerställas.

Vi tror stenhårt på att elevers delaktighet och organisering generellt är en viktig nyckel för att stärka skolans kvalitet, för alla. En fungerande skoldemokrati gynnar hela verksamheten genom att effektivisera arbetsprocesser när samtliga är inkluderade. Dessutom bidrar eleverna med ett viktigt perspektiv som ska inkluderas, liksom arbetstagares rättigheter på en arbetsplats.

Vi vill också tydligt understryka det faktum att det är eleverna som själva vet bäst om hur det är att vara elever.

Att bristande trygghet är ett problem i många skolor är ett faktum. Även om en majoritet av eleverna trivs i skolan så är det ändå långt ifrån alla.

Många elever som vi har kontakt med vittnar om hur de känner sig både rädda och oroliga i skolan. Skolinspektionens årsrapport från 2017 visar också att två av tio elever i årskurs nio är rädda för en annan elev och att lika många elever är rädda för personal i skolan. Siffrorna är såväl tydliga som hemska.

På Prolympia Virserum har både eleverna själva och skolledningen tagit problemet med bristande trygghet på allvar. Skolledningen bjöd in elevrådet i arbetet med att skapa trygghet med utgångspunkt i skolans likabehandlingsplan.

Nu driver elevrådet ett arbete kallat Kompisambassaden i vilket de engagerar elever för att tillsammans skapa en trivsam arbetsmiljö.

Målsättningen är att alla ska komma till skolan och känna att de kan vara sig själva, känna trygghet och att det alltid ska finns någon som hjälper dig när du behöver. Den absoluta målsättningen är att alla på skolans tillsammans skapar en nolltolerans mot kränkande behandling, diskriminering och övergrepp.

Att säkerställa alla elevers trygghet måste vara av högsta prioritet. Nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och diskriminering är något som alla skolor aktivt måste arbeta med, både genom förebyggande och agerande åtgärder. Skollagen är också tydlig med att kränkande behandling alltid ska utredas.

Vi vill också vara tydliga med att de som inte agerar står ansvarig för ett oerhört svek mot eleverna som blir utsatta.

Vi ser också att det är viktigt att personalen har den kompetens som krävs för att göra ett gott arbete tillsammans med eleverna. Därför är det prioriterat att de får förutsättningar främst genom kompetensutveckling för all skolans personal och att det finns tid att på ett reellt sätt inkludera eleverna i kvalitetsutvecklingsarbetet som på Prolympia i Virserum.

Vi tror att genom en inkluderande skoldemokrati får samtliga parter ökade kunskaper, större förståelse och en bättre arbetsmiljö.

Vår tydliga uppfattning är att elever som inte mår bra eller känner trygghet har mycket svårare att lyckas nå goda kunskapsresultat i skolan.

Därför vill vi se att fler skolledare tar ansvar för att ge eleverna goda förutsättningar för att vara delaktiga, ha inflytande och vara organiserade i skolans arbete för att skapa trygghet.

Lovisa Österberg, Ordförande elevrådet Prolympia Virserum

Anes Asic, Sekreterare elevrådet Prolympia Virserum

Johanna Nilsson, Justerare elevrådet Prolympia Virserum

Jakob Amnér, Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...