Nr 4/18 2018-05-21

Nej till motion om alkoholregler - men ja till höjd avgift och en ny utbildningspolicy

Medlemsavgiften till Sveriges Skolledarförbund går upp med tio kronor den 1 juli, ingen ny alkoholpolicy och inte heller kommer förbundet att arbeta för att utvärdera Skolinspektionen. Däremot en ny utbildningspolicy där också kulturskolan och folkhögskolan får sin plats. Det blev några av besluten på kongressen.

Kongress brukar betyda nya medlemsavgifter. Så också den här gången. Förbundsstyrelse hade föreslagit kongressen att höja med tio kronor den 1 juli i år, och om det skulle behövas få mandat att höja ytterligare med mellan en till tio kronor de kommande åren. Samtidigt passade förbundsstyrelse att peka på förslaget om skattereduktion för fackavgiften från 1 juli i år.

Förbundsstyrelsen hade också föreslagit att slopa livsvarigt medlemskap. För pensionärerna blir löpande medlemskap (40 kronor i månaden) som gäller.

Kongressen sa jag både till avgiftshöjningen, möjligheten till ytterligare höjningar under mandatperioden och slopande av livstidsmedlemskap.

Göteborg med Halland hade motionerat om att förbundet inte längre skulle stå för kostnaden för alkohol på olika sammankomster. Medlemspengarna kan göra bättre nytta.

Förbundsstyrelse höll med om att medlemsavgifterna ska användas klokt och eftersom förbundet redan reviderat alkoholpolicyn under de senaste åren "representation ska användas med omdöme och måtta", fanns enligt den ingen anledning att ändra policyn.

Redan nu bjuds på hälsosammare alternativ, både vad gäller mat och dryck vid möten, något som uppskattas. I sitt avslag till motionen påpekade förbundsstyrelse att förbundet aldrig ger bort gåvor i form av alkohol.

Kongressen höll med förbundsstyrelsen och gick på dess avslag.

Nej blev det också till motionen om att ansluta förbundet till Education International, EI, i linje med att förbundet pausat medlemskapet i ESHA, den europeiska skolledarorganisationen. Pengarna behövs fortfarande för att stärka arbetet i de nya regionerna.

De infördes av kongressen för tre år sedan och fungerar enligt en utvärdering som gjorts under hösten 2017 bra. Det skaver dock i region Västra Götaland Norra där regionstyrelsen föreslagit en ny indelning bland annat i norra Bohuslän. Det är ett arbete som måste förankras, menade förbundsstyrelsen och föreslog kongressen att förbundsrådet hösten 2018 får ta ställning till en eventuell ny indelning av den aktuella regionen. Vilket också kongressen tyckte.

En utvärdering av Skolinspektionen kan bli överflödig, eftersom regeringen tillsatt en stor myndighetsöversynsutredning, vars förslag ska vara klara den 1 juni i år. Skolinspektionen har dock utvecklat sitt arbetssätt och blivit mer konstruktivt, tyckte förbundsstyrelse som med hänvisning till utredningen besvarade motionen.

Det blir inte heller några webbsändningar av möten med förbundsstyrelse, inget nätverk inom förbundets hank och stör för chefer inom kulturskolan. Kongressen sa också nej till att erbjuda privatekonomisk hjälp åt medlemmarna, och höll med förbundsstyrelse att inte driva frågan om fackliga förtroendemän gentemot Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Kongressen antog de nya målen för kongressperioden, utan någon inbördes rangordning. Målen är till stora delar desamma som innevarande kongressperiod, med lön, arbetsmiljö och villkor som viktiga prioriteringar för förbundet att arbeta med. De prioriterade områden tas också hand om i Skolledarnas framtidsfrågor.

En ny utbildningspolicy antogs också under kongressdagarna. Utbildningssystemet i Sverige ska tillförsäkras de resurser som behövs, och präglas av goda resultat och hög likvärdighet. En tillitsbaserad styrning och ledning bör också finnas där fokus ligger på uppdraget, syftet och elevernas individuella behov.

Förskolan ska ledas av en rektor, ett förslag som förbundet snart får se som verklighet, grundskolan ska ha ett värdegrundsarbete som skapar trygghet och arbetsro, gymnasieskolan ska karakteriseras av goda resultat och hög genomströmning till yrkesliv eller fortsatta studier. Vuxenutbildningen bör vara flexibel och anpassas till individers och gruppers behov.

Två nya sektorer – kulturskolan och folkhögskolan har nu kommit med i utbildningspolicyn. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla och den fria sökrätten till folkhögskolan ska säkerhetsställas genom ett samlat statsbidrag.

Flera nya ledamöter i den nya styrelsen

När den nya förbundsstyrelsen valdes vid kongressen blev flera nya ledamöter invalda.

Kjell Sjöberg, Stockholmsad-Gotland, Ellinor Häreskog, Västerbotten, Torbjörn Hanö, Skåne, Ulrika Gustafsson, Göteborg-Halland, Kristina Ahlström, Västra Götaland Norra och Anders Ringård, Södra Norrland tar plats i förbundsstyrelsen de kommande tre åren.

Till förste vice ordförande omvaldes Erica Andrén och till andre vice ordförande Satu Harnesk.

Följande förbundsstyrelsesuppleanter valdes:

Maria Hahne, Norrbotten, Frida Lindberg, Västerbotten, Herman Norberg, Södra Norrland, Mikael Johansson, Värmland-Dalarna, Peter Svensson, Örebro län-Västmanland, Hanna Sällström Jonasson, Stockholms stad - Gotland, Kathrin Thomas, Södermanland-Östergötland, Carina Pettersson, Västra Götaland Norra, Marianne Axelsson, Göteborg-Halland, Nils Andersson, Småland-Blekinge, och Jörgen Håkansson, Skåne.

Vid förbundsrådet i höst kommer fyllnadsval göras av en suppleant för Stockholms län- Uppsala län, göras.

På kongressen gjorde valberedningens ordförande Kurt Westlund sin allra sista dag som fackligt ombud.

Han efterträds som ordförande i valberedningen av Per Wadman, Stockholm. Till ledmöter valdes Oskar Fredriksson, Umeå, Kerstin Jacobsson, Lomma, Christina Östervall, Tärnsjö och Anders Carlsson-Lennström, Halmstad.

Tidigare förbundsstyrelseledamoten Ingela Fondin valdes till ordförande i revisorsgruppen, där hon får sällskap av Thomas Winquist, Bollnäs och Eva Bergman, Kållered, med suppleanterna Tom Haglund, Göteborg, Marie Linde, Stockholm och Göran Wessling, Tullinge.

Ragnar Larsson blir de tre kommande åren ordförande i stadgekommittén dör han får Ing-Britt Pousette, Sundsvall och Marie Blomberg, Lycksele vid sin sida.

Fler nyheter

Succé för turnén om sexuella trakasserier

2019-03-19

Ett förväntansfullt sorl fyller receptionen på ett hotell i Malmö. Mest gymnasieungdomar och dera...

"Det vi gör här får effekt in i klassrummen"

2019-03-19

Just nu pågår en stor omorganisation av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nya samverkanskontor...

Kräver en förskolekommission

2019-03-19

Politikernas intresse för förskolan är anmärkningsvärt ljumt. Det tycker pedagogikprofessorn Sven...

Lärandet i fokus

2019-03-19

Det ger en signaleffekt att förskolechefer blir rektorer. Det tycker Niclas Jacobsson, förskolech...

Fritidsledare - en alltför dold yrkesgrupp i skolans värld

2019-03-19

Fritidsledarna är kittet i skolan - mellan lärare, elev och andra konstellationer. Ändå saknar...