Nr 4/18 2018-05-21

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande

Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen, skriver Sofia Malmberg och Charlotta Granath.

Den 1 juli 2018 träder den reviderade läroplanen för grundskola och gymnasium i kraft, där skolbiblioteket ges ett nytt uppdrag.

Skolbiblioteket som en bokutlåningsstation förpassas till historien och det definieras istället som en pedagogisk funktion med uppdrag att verka för elevernas ökade måluppfyllelse. Lärare och skolbibliotekarier ska gemensamt stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen.

Den nationella digitaliseringsstrategin betonar att skolan har ett särskilt uppdrag i att skapa likvärdighet. Digital kompetens definieras som en demokratifråga och strategin lyfter specifikt fram skolbibliotekets pedagogiska uppdrag att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.

Skolverket går i sitt inspel till regeringen så långt att de föreslår en skärpning av skollagen så att skolbibliotekets uppdrag i skollagen harmonierar med dess uppdrag i den reviderade läroplanen.

Skolbiblioteken saknar på ett nationellt plan likvärdighet och Kungliga bibliotekets årliga statistik visar på att endast hälften av skolbiblioteken har förutsättningar att spela en aktiv roll för elevernas lärande. För många skolledare är skolbibliotek en relativt ny punkt på dagordningen, vilket innebär att det finns ett stort kompetensbehov.

Skolans kompensatoriska uppdrag att utjämna skillnader till exempel när det gäller socioekonomisk bakgrund, innebär att skolan måste arbeta aktivt för att öka likvärdigheten. De senaste internationella kunskapsstudierna visar på tydliga kopplingar mellan resultat och socioekonomiska förhållanden.

Att ett välutvecklat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier har god effekt på elevernas lärande har sedan länge kunnat konstateras i internationell forskning. Detta är därmed ett led i att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten i elevernas utbildning.

En avgörande faktor för att skolbiblioteksfunktionen ska kunna fylla det nya uppdraget är att skolbiblioteket bemannas med fackutbildade bibliotekarier.

Skolverket har därför gjort det möjligt för huvudmännen att delvis finansiera anställningen av skolbibliotekarier genom ett riktat statsbidrag. Skolor med ett litet elevantal kan, om de ligger nära varandra dela på en bibliotekarietjänst.

Bokuppsättning och mediecirkulation sköts idag på många skolor av bibliotekspedagoger, det vill säga lärare eller fritidspedagoger som har uppdraget som en utfyllnad av sin tjänst. De kommer även i fortsättningen att behövas för att skolbibliotekarien effektivt ska kunna svara mot kraven i den reviderade läroplanen.

Skolledare behöver definiera skolbiblioteksfunktionen som en del av skolans ordinarie pedagogiska verksamhet och ge skolbibliotekarien ett pedagogiskt mandat att verka i undervisningen. Lärare och skolbibliotekarier blir därmed nära kollegor, vilket bland annat innebär att skolbibliotekarien bör ingå i lärarnas ämnes- och arbetslag av kollegiet i lärarnas ämnes- och arbetslag. Dessutom behöver skolledaren ge praktiska förutsättningar för skolbibliotekarien att i samarbete med lärarna verka för att öka elevernas måluppfyllelse. i form av ett välutrustat och tillgängligt skolbibliotek som tillgodoser elevernas behov av informationssökning och skönlitterär läsning.

Skolbibliotek är en pedagogisk investering för elevernas lärande. Ett framgångsrikt samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier ger eleverna tillgång till ett utökat kompetensspektra, ett begrepp som bland annat Skolverket använder för att visa åskådliggöra den positiva effekt på lärandet som kan ses när en lärare och en skolbibliotekarie har ett väl fungerande samarbete och som bidrar till ökad likvärdighet och högre kvalitet.

Har vi råd att inte ge våra elever maximala förutsättningar för lärande?

Sofia Malmberg. samordnare för skolbiblioteken i Järfälla

Charlotta Granath, förstelärare, Viksjöskolan, Järfälla och verksam vid lärarutbildningen, Södertörns högskola

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...