Nr 1/18 2018-01-30

Skolledare måste skapa en trygg miljö för unga hbtq-personer

Det är skolledaren som måste underlätta för lärare och annan skolpersonal möjlighet att öka sin kunskap och förståelse för unga hbtq-personers livsvillkor, skriver Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Unga hbtq-personer, homosexuella, bisexuella, trans- och queera personer, mår sämre än andra unga och är i högre grad utsatta för kränkningar, våld och hot om våld i skolmiljön.

Det är också vanligt att hbtq-personer osynliggörs i undervisningen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, menar att skolledare med ganska små medel kan förbättra situationen i skolan för hbtq-ungdomar och ge skolpersonalen förutsättningar att klara sitt uppdrag på bästa sätt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser en oroande situation för dessa unga. Vår nationella ungdomsenkät 2015 visade till exempel att det är dubbelt så vanligt att unga homo- och bisexuella har utsatts för mobbing eller utfrysning under det senaste året i skolan eller i samband med en ledarledd fritidsaktivitet.

Andra studier visar att var femte homo- eller bisexuell i åldern 16–25 år har utsatts för våld av en förälder, partner eller närstående vuxen och att 40 procent av transpersoner 15-19 år har försökt ta sitt eget liv.

Vi ser ett tydligt samband mellan unga hbtq-personers psykiska ohälsa och utsattheten för kränkningar, våld och diskriminering.

När unga upplever skolan som en hotfull miljö är det svårare att fokusera på skolarbetet och därmed också svårare att klara av prov och betygskrav. Det kan leda till utmaningar i senare skeden av livet med att till exempel ta sig in på arbetsmarknaden, få en egen bostad eller fortsätta till högre studier.

Det är skolpersonalens uppgift att se till att alla elever blir synliggjorda och att stoppa kränkningar i skolan. Men det är skolledaren, och ytterst kommunens politiker eller friskolans styrelse, som ska vidta åtgärder för att ge skolpersonalen förutsättningar för detta.

Utifrån den kunskap som MUCF besitter kan vi peka på en rad åtgärder som skulle förbättra situationen i skolan för unga hbtq-personer, och därigenom ungas levnadsvillkor i stort.

Skapa möjlighet för pedagoger och annan skolpersonal att öka sin egen kunskap och förståelse för unga hbtq-personers livsvillkor, och hur de kan agera för att alla ska känna sig sedda och trygga under sin skolgång.Kartlägg hur väl skolans verksamhet, lokaler och psykosociala miljö fungerar för unga hbtq-personer.Säkerställ att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar hbtq-frågor på ett normkritiskt sätt. Utveckla gemensamma strategier för att förebygga och åtgärda homo-, bi- och transfoba kränkningar.

Det här är exempel på insatser som Sveriges skolledare kan genomföra för att inkludera ett hbtq-perspektiv i skolans ordinarie likabehandlingsarbete och för att främja en likvärdig undervisning.

Det är dags att uppgradera skolans viktiga arbete med att skapa en bra skolmiljö för unga hbtq-personer. För att ge unga de bästa förutsättningarna i livet behövs en skola som är trygg, inkluderande och välkomnande för alla.

En öppen och respektfull skolmiljö är alla ungas rätt.

Fler nyheter

Regeringen vill bara ha ett professionsprogram

2021-10-20

I mitten av sommaren hamnade förslaget om ett professionsprogram på bland annat Sveriges...

Kvartett tar över i Stockholm

2021-10-20

Ulf, Sofie, Emil och Tina – här medlem i Stockholm är dina nya lokala företrädare! Gruppen...

Frossan i titeldjungeln en import från affärsvärlden

2021-10-20

Skolchefen hamnar i kläm mellan nationell och lokal kontroll, konstaterade forskarna Olof...

Hon hyllar traditionell undervisning

2021-10-20

”Jag anklagar…” Filippa Mannerheims uppgörelse med marknadsskolan gav rubriker. Hon blev en...

"Hela skolan har gjort en sådan resa"

2021-10-20

- Samverkan för bästa skola har varit fantastiskt. Och jag har utvecklats hur mycket som helst, säger Kristin Benerdal. Foto: Tobias Andersson - Samverkan för bästa skola har varit fantastiskt. Och jag har utvecklats hur mycket som helst, säger Kristin Benerdal. Foto: Tobias Andersson

Stöpenskolan organiserade till om till årskursvisa arbetslag, efter att ha ingått i en satsning p...