Nr 5/19 2019-08-30

Dålig uppkoppling får inte vara ett hinder för elevers inlärning

"Varför ska vi acceptera att elevers inlärning hämmas av något som vi inte accepterar någon annanstans i samhället?", undrar Angelica Hedin, som anser att dålig uppkoppling och teknik är ett hinder för många elevers inlärning i skolan.

Otillräcklig it-utrustning, och i vissa fall ostabil internetuppkoppling uppges vara främsta hindret för svenska lärare att använda digitala läromedel i undervisningen.

Det visar en undersökning som Enkätfabriken genomfört på uppdrag av Clio (Bonnier Education) bland 1 000 lärare och rektorer. 47 procent av de som svarade i uppgav fallerande teknik som orsak. Resultatet är anmärkningsvärt.

Alla är överens om att barn och skolelever är vår framtid och att framtiden är digital.

Att nära hälften av lärarna i undersökningen uppger att tekniken är främsta hindret att för att använda digitala läromedel i skolundervisningen skapar kvalitetsskillnader skolor emellan.

Bara under de senaste åren har svenska skolor investerat miljarder kronor i datorer och digital hårdvara för att leva upp till regeringens beslut om en nationell digitaliseringsstrategi.

Idag finns nästan en dator tillgänglig per elev i klassrummen vilket visserligen ligger linje med den nationella digitaliseringsstrategin. Men trots det är tekniken inte tillfredställande för användning av digitala läromedel.

Den svenska skolan ska sträva efter likvärdighet – det vill säga att alla elever ska få den kunskap som läroplanen föreskriver. Det förutsätter att skolorna tillhandahåller professionella lärare såväl som en infrastruktur med läromedel.

Den nationella digitaliseringsstrategin är ett led i att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten bland skolelever. Det uttalade målet är att skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

Digital kommunikation och nätuppkoppling genomsyrar i princip hela vårt samhälle. Ett snabbt fungerande wifi är idag en självklarhet på kaféer, restauranger och butiker. Det är en främmande tanke att företagsledningar inte skulle agera om anställda hindrades från att utföra sina arbetsuppgifter på grund av dålig uppkoppling eller dysfunktionell teknik.

Varför ska vi då acceptera att elevers inlärning hämmas av något som vi inte accepterar någon annanstans i samhället?

Digitala läromedel är ett viktigt instrument för främjandet av en likvärdig skola.

Den svenska skolans kvalitetsproblem är omdiskuterat och en hel del skulle kunna lösas med hjälp av just digitala läromedel. Med funktioner som uppläsning, interaktiva läsguider och multimodalitet tillför lärarna inte bara nya dimensioner till undervisningen utan kan också anpassa lektionerna utifrån elevernas individuella förutsättningar.

Verktygen är dessutom effektiva för elever i behov av särskilt stöd vid inlärning. Förutom att lärarna ges möjlighet att undervisa med uppdaterade och relevanta läromedel, visar flera studier att digital inlärning också ökar elevernas motivation - vilket reflekteras i kunskapsresultatet.

Även lärarnas arbetsmiljö påverkas positivt då planering av lektioner underlättas och att vissa arbetsuppgifter är automatiserade. Med rätt tekniska- och digitala verktyg frigör lärare tid som istället kan läggas på att ytterligare stärka och individanpassa lärandet.

Som producent av digitala läromedel tar vi ansvar för att utforma pedagogisk gångbart material för det digitala klassrummet. Men för att det ska fungera fullt ut måste skolledningar ta sitt ansvar – nämligen att se till att den digitala infrastrukturen i skolorna är kompatibla med verktygen så att den svenska skolan upprätthåller den kunskapsnivå som det moderna samhället kräver.

Digitaliseringen av skolan står därför och stampar - nu krävs det verkstad!

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.