Nr 4/19 2019-05-27

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, nyligen presenterade sin barnpanelsrapport vid ett välbesökt seminarium.

I rapporten beskriver 31 elever, samtliga med någon form av funktionsnedsättning, sin skolsituation. Eleverna berättar om otrygga miljöer och stress men bilden är inte nattsvart. Barnpanelens samordnare Tove Söderqvist Dunkers tar fasta på att de intervjuade barnen vet vad de vill och vad de vill förändra.

–Eleverna kommer med bra exempel, tankar och idéer. De vill berätta om hur de har det i skolan. Men vuxna behöver bli bättre på att lyssna, säger hon.

Det eleverna främst efterfrågar är ökad vuxennärvaro i skolan. Rasterna är orosmoment som påverkar hela skolsituationen. Rädslan över att behöva stå ensam på skolgården, eller bli retad, riskerar att ta över.

Eleverna vill se organiserade aktiviteter på rasterna där vuxna är med. När det finns, släpper oron över att gå ut på rast och det är lättare att koncentrera sig under lektionerna.

Elevernas studiemotivation och studieresultat hänger samman med hur skoldagen är organiserad. Eleverna framhåller behovet av flexibla lösningar. De vill kunna gå undan till ett annat rum där de kan få mer stöd och hjälp. Eller möjlighet att arbeta i sin egen takt.

Klimatet i klassen och attityder mellan eleverna påverkar hur skolarbetet fungerar. Som att det går att svara fel utan att bli utskrattad. Att bli sedd och respekterad av skolpersonalen är viktigt.

Många upplever att lärarna har svårt att hinna med varje elev och uppskattar närvaron av socialpedagoger, elevstödjare och andra vuxna som har mer tid.

SPSM:s Barnpanelsrapport

Rapporten tar upp hur elever med funktionsnedsättning upplever trygghet, studiero och studiemotivation. Eleverna i barnpanelen gick vid intervjutillfällena i årskurserna fyra till nio. Intervjuerna genomfördes under 2018 på 20 olika skolor runt om i landet. (spsm.se/barnpanelsrapport/)

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...