Nr 3/19 2019-04-17

"Nu måste resultaten bli bättre"

Viktigaste frågorna? - De gamla vanliga, svarar Anna Ekström. Kunskapsresultaten måste förbättras, bryta den nedåtgående trenden i likvärdigheten, och lärarförsörjningen. Skolledaren träffar den nya utbildningsministern.

Den nya, javisst, det är bara några månader som Anna Ekström har varit utbildningsminister och chef för utbildningsdepartementet. Hon säger det också i en bisats, jag är ju ny här.

I samband med regeringsbildningen flyttade hon upp ett pinnhål, från gymnasie- och kunskapslyftsminister till utbildningsminister. Idag har hon hela barn- och ungdomsutbildningen plus vux i sin portfölj.

- Men nytt är också att vi ska genomföra det vi kom överens med C och L om i januariavtalet.

I det fanns en punkt med att ta fram en nationell plan för arbetsro och trygghet i skolan. Av det har debatten om mobilförbud (som finns med i överenskommelsen) och ordningsomdömen tagit fart.

Detaljstyr inte politiker för mycket?

- Nej, svarar Anna Ekström. Inte när det gäller mobilförbud är det inte någon större detaljreglering, tvärt om. Vi vill göra det enklare för lärarna.

Det finns redan idag en reglering att lärare får ta hand om en mobiltelefon om den är ett störande inslag. Det kan vara, enligt Ekström, svårt för en lärare att i stunden tolka och bedöma det. Nu vill regeringen göra det enklare – nej, till mobiltelefoner som generell regel.

Däremot är de ordningsomdömen som utbildningsutskottet vill att regeringen inför å det snaraste, inte en fråga som ministern gillar. Till skillnad mot mobilförbud, en detaljstyrning.

- Att införa en ny reglering som tvingar lärare att skriva ordningsomdömen om samtliga elever, även de som sköter sig, är ju, hur man än vrider och vänder på det, snarare en ökad administration, som inte står i proportion till den möjliga och tveksamma nyttan av omdömen.

Trygghet och arbetsro är en stor och viktig fråga för regeringen, och brister det, tar det tid för det som är allra viktigast: tid för undervisningen.

Därför behöver lärare kunna utöva sitt ledarskap i skolan, att det finns en fungerande elevhälsa och administrativt stöd till lärare och rektor så att de kan koncentrera sig på undervisningen.

Man måste värna tiden för undervisningen, och för- och efterarbete, särskilt i tider av stor lärarbrist. Tiden för undervisningen får stryka på foten, menar Ekström.

En fråga som är viktig för Sveriges Skolledarförbund och kanske framför allt för dess förskolechefsmedlemmar, är den nya titulaturen rektor.

- Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, och därför är det pedagogiska ledarskapet viktigt. Men är jag noga med att säkerställa att vi har en förskolepedagogik där det är barnen lek som är en viktig utgångspunkt, säger Anna Ekström.

En annan fråga som upptar mycket tid bland skolledare, är den professionella utvecklingen genom hela karriären.

Anna Ekström var med i Skolkommissionen och tog fram de första förslagen på professionsprogram. Det är en fråga finns med i januariavtalet och som utbildningsdepartementet arbetar med just nu. Här ser hon fram emot mycket samarbete med de fackliga organisationerna.

Det behövs en kvalitativ bra fortbildning, både för lärare och skolledare. Ministern har haft möjlighet att ta del av olika slags fortbildning, tyvärr inte alltid av högsta kvalitet.

Men ska det vara ett eller två program? Ett för skolledare och ett för lärare?

Kan man skilja på de två professionerna?

En känslig fråga. Hon tvekar.

- Pass, jag säger pass.

Fler nyheter

Bättre löneökning än året innan

2020-02-07

Sveriges skolledare fick en generell löneökning med 4,3 procent 2019. Bäst ökning fick rektorerna...

Tre frågor...

2020-02-07

…Peter Stenberg som i mars blir ny vd för Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Han är idag rekto...

Assistenter inte bara positivt

2020-02-07

Lärarna har fått mer undervisningstid - anser sig inte avlastade. Nio tusen lärarassistenter. Så...

Elevinflytande - till vems och vilken nytta?

2020-02-07

Elevinflytande är mångtydigt och lärare, elever men även andra med intresse för utbildning och...

Forskning med goda resultat

2020-02-07

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det...