Nr 3/19 2019-04-17

Ökade krav slår hårt mot förskolan

Förskollärarna möter många dilemman. Höga ambitioner och ett vidgat pedagogiskt ansvar krockar med arbetsmiljöproblem och personalbrist. Det visar en studie från Malmö universitet.

Förskolläraren ställs dagligen inför olika vägval, som att hitta rätt balans mellan pedagogik och omsorg. Den nya läroplanen för förskolan innebär ökade ambitioner kring det pedagogiska uppdraget. Förskollärarens särskilda ansvar för utbildning och undervisning betonas tydligare än tidigare. Samtidigt är barnens behov av omsorg omfattande och andelen yngre barn i förskolan har ökat. Lägg därtill att andelen utbildade förskollärare minskar samtidigt som det är brist på vikarier.

Det visar en aktuell studie om förskollärarnas uppdrag kopplat till sjukfrånvaro och psykisk ohälsa. Bakom studien står pedagogikprofessorerna Sven Persson (intervjuad i föregående nummer av Skolledaren) och Ingegerd Tallberg Broman.

Studien har tagits fram i samarbete med Malmö stad, där andelen outbildad personal i förskolan är högre än rikssnittet.

Förskollärare har betydligt högre sjukfrånvaro än andra lärare. Även i riket som helhet är förskolan tyngd av höga sjuktal och andelen sjukskrivna på grund av psykiska orsaker (bland annat stressrelaterade) motsvarar en tredjedel.

Enligt forskarna bryter förtydligandet av förskollärarens roll mot det som är en stark tradition av "vi-känsla" i organisationen och i arbetslaget. I studien uttrycker förskollärarna att de ofta känner sig ensamma i det pedagogiska uppdraget. Tidigare har skillnaderna mellan olika personalgrupper inte betonats och att som förskollärare förväntas ta "ledartröjan" kan vara svårt.

I intervjuerna vittnar förskollärarna om en stark och gränslös lojalitet. När arbetet i förskolan upptar deras energi och tankar även på lediga stunder är det svårt att koppla av. Förskollärarna sträcker ut arbetsdagen utöver arbetstiden för att ge barnen tillräckligt med tid. Egna behov av planeringstid och reflektion ställs då åt sidan.

Ett annat dilemma är att axla ett stort ansvar utan att förfoga över det som är en förutsättning för uppdraget, som möjligheter att påverka personalsituation och planera långsiktigt.

Vad bör göras?

I samband med studien genomfördes ett antal intervjuer i fokusgrupper. Forskarna har sammanställt de förslag på åtgärder som kom fram:

  • Professionen: Stärk professionens självständiga roll. Lyssna och lita på förskolläraren, som behöver stöd i ledarskapet. Identifiera och tydliggör professionens roll
  • 
Arbetsmiljön: Minska arbetsbelastning och sortera bland mängden uppgifter. Arbetslaget måste dra åt samma håll. Samtala om arbetsmiljön och hur sjukfrånvaron kan minska. Skapa vikänsla och samsyn för att skapa trivsel och trygghet. Ge möjlighet till inflytande och återhämtning.
  • 
Personalsituationen: Öka grundbemanningen. Se till att personalen får raster och tillräckligt med ledighet.
  • Organisation: Se till att organisation stödjer uppdraget. Avlasta och renodla arbetsuppgifter, så att förskolläraren till exempel inte behöver ta över en vaktmästares arbete.
  • Verksamhetsutveckling och samarbete: Satsa på dialog, arbeta mer kollektivt med verksamhetsutveckling. Ökat samarbete inom och mellan kommuner, bygg upp nätverk.

Studie

Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa Om dilemman i förskollärarens uppdrag

är en professionsinriktad studie av Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman, båda pedagogikprofessorer vid Malmö universitet. Studien har bland annat genomförts med workshops. Där har förskollärare, biträdande förskolechefer, förskolechefer samt HR-personal och lärare vid förskollärarutbildningen diskuterat före­byggande åtgärder.

Studien ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stads förskoleförvaltning.

 

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...