Nr 6/19 2019-10-11

Skolchefer får en egen utbildning

Skolans styrning och ledarskap var ett av tre prioriterade områden som Peter Fredriksson satt upp för sig och sitt nya verk när han blev generaldirektör för Skolverket. Ett led i det är verkets nya skolchefsutbildning.

Förra året fick skollagen en ny paragraf under kapitelrubriken Huvudmän och ansvarsfördelning.

"Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.".

Många hade stridit för att även huvudmannens högste tjänsteperson skulle regleras i skollagen, bland andra Sveriges Skolledarförbund. Andra, som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, var helt emot lagregleringen av skolchefen.

Något medskick, att det skulle finnas en befattningsutbildning för skolchefen sände inte riksdagen med när den beslutade om skolchefen i skollagen.

Nu tar i stället Skolverket tag i det.

På verkets eget initiativ startar i höst en tvåårig utbildning för 90 skolchefer från tre regioner, Jämtland, Jönköping/Kalmar och Södermanland. Urvalet har Skolverket gjort.

Vid åtta tillfällen under två års tid ska skolcheferna träffas länsvis, och i mellantiden arbeta på hemmaplan med olika uppgifter.

Utbildningen kommer att behandla frågor som hur man får ansvarstagande i styrkedjan, hur utvecklar man system och strukturer för kvalitetsarbetet över hela kommunen, eller vad gör jag som skolchef för att stödja skolutveckling och nödvändiga förbättringar.

Mycket på verkstadsnivå, menar Peter Fredriksson.

- Det är dags att ha fokus på det man ägnar sig åt och det man borde ägna sig åt, säger han.

Det är Skolverket som helt och hållet svarar för utbildningen. Och initiativet har mottagits väl.

- Det visste jag ju, säger Peter Fredriksson. Skolchefen är glömd och står ofta ensam med ett mycket komplicerat uppdrag.

Skolchefer behöver komma samman med kolleger för att diskutera vad och hur man ska göra.

Ett av Fredrikssons prioriterade områden som nu generaldirektör för Skolverket 2017 var alltså styrning och ledning av skolan.

- Vi vet att det här är ett av tre problemområden som vi måste ta ett gemensamt ansvar för, säger Peter Fredriksson.

Utgångspunkten är grundad av hans egen bakgrund, som lärare, rektor och skolchef. Insikten om hur viktig skolchefen är har följt med hela tiden.

- Har man varit rektor så vet man, att ska man kunna göra sitt jobb, så krävs det en kompetent skolchef.

Båda parter, skolchef och politiker, har stor nytta av varandra och samarbete, i stället för att ha ett vi och dom-perspektiv, som också finns. Rollerna ska vara tydliga och ansvarsfördelningen klar.

Styrningen av svensk skola har dock också beskrivits som dysfunktionell, bland annat av Oecd. En styrning med brist på ansvarsutkrävande. I stället har en offerkultur, där man skyller på någon annan, vuxit fram.

- För mig handlar styrningen i linjen om att vi blir överens om mål och strategier och stödjer varandra och tar det ansvar vi behöver ta, var vi än befinner sig i styrkedjan, säger Peter Fredriksson.

Även Skolverket måste ta ansvar för styrning och ledning i "linjen" och skolchefsutbildningen är en del av det.

Peter Fredriksson menar att det finns också en risk på nationell politisk nivå att man tappar bort huvudmannanivån.

Fokus läggs på lärarna, men för att kunna göra ett bra jobb behövs rektorer, som i sin tur behöver skolchefer.

Det finns, menar Fredriksson, en tendens att hoppa över flera led i styrkedjan.

För en bättre styrning och ansvarstagande i linjen, måste också Skolverket ta sitt ansvar och jobba tillsammans med skolcheferna och bygga kapacitet på skolchefsnivå.

Lärare och rektorers uppdrag finns framskrivet i skollag och läroplan, om skolchefen är det litet skrivet.

Syftet med den nya utbildningen är alltså att samlas kring skolchefens roll, hur man ska förstå sitt uppdrag, vilket ansvar man har och vad som ska prioriteras. Men också, poängterar Fredriksson, hur man utför jobbet som skolchef.

Det finns idag något godtyckligt över själva rollen som skolchef. Att definiera rollen är viktigt. Det finns dessutom skolchefer som inte har erfarenhet från skolans värld. Det kan var en svårighet att inte ha skolkomptens, menar Fredriksson.

Utbildningen är framtagen inom verket. Andra aktörer, som Skolinspektionen, kommer att delta, liksom forskare inom området

- Vi tar ansvar för utbildningen och jag själv finns med i början och slutet. Det är en ambition som jag har, att vi bättre ska använda den kompetens och erfarenheter som finns på Skolverket, säger Peter Fredriksson.

- Men vi skulle inte misstycka om man på politisk nivå tog initiativ till en statlig befattningsutbildning.

Skolchefen i skollagen

8 a §   Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608).

Fler nyheter

Lokala beslut eller skollag?

2020-05-26

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

"Särskola - det mesta är som på en vanlig skola"

2020-05-26

Norrängsskolan är ett ovanligt personaltätt gymnasium. Alla elever har särskilda behov och...

Krav på statlig finansiering

2020-05-26

Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett...

Vem vill styra den svenska skolan?

2020-05-26

David Ryffé är verksam som lärare och forskare vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet...

Mer samarbete främjar eleverna

2020-05-26

Maria Stål Sundqvist, rektor i Sundsvall, efterlyser mer samarbete mellan skolan och socialtjänsten.