Nr 4/19 2019-05-27

Syv-utredning får kritik av förbundet

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på utredningen om studie- och yrkesvägledning i framtiden.

I den nationella styrningen av studie- och yrkesvägledningen, förhåller sig inte staten till att det numera finns en skolmarknad, med en rad andra aktörer än kommunala huvudmän. Det kräver en objektivitet i vägledningen som saknas idag, anser Sveriges Skolledarförbund.

Den kanske allvarligaste bristen i utredningen är att förslagen inte ger någon garanti för att säkerställa det, något som elever och vårdnadshavare som medborgare har rätt att förvänta sig, menar förbundet.

Studie- och yrkesvägledningens 20-åriga historia som en del av skolans uppdrag, präglas av besvikelse, slår utredaren fast.

Sveriges Skolledarförbund håller med. Varför har då utredaren inte har övervägt andra lösningar för verksamheten, än de som pekar mot skolan, undrar man i sitt svar.

Det är kanske dags att pröva något annat?

Det finns en övertro, menar förbundet, att på enskilda lärares, och studie- och yrkesvägledares förmåga att hjälpa elever att hitta rätt spår i livet. Att hantera elevers växande oro och osäkerhet inför vuxenlivet kan knappast mötas med ett förstärkt vägledningsuppdrag till skolan.

Det är också en stor brist i utredningen att det saknas några som helst effektutredningar av syv-verksamheten. Det verkas saknas över huvud taget, konstaterar förbundet.

Hur kan man då veta att till exempel felmatchningen minskar och att omval och avhopp blir färre med en starkare vägledning, om den vetenskapliga grunden saknas?

Det saknas i utredningen ett resonemang som problematiserar frågan om varför vägledningen ser ut som den gör idag. Utan det kan blir utredningsförslagen bara slag i luften och vi får en skollagstiftning som i ännu högre grad får "karaktären av en verklighetsfrånvänd önskelista", skriver Sveriges Skolledarförbund i sitt remissvar.

Egentligen kunde förbundets svar sluta där, men det tar ställning till ytterligare några förslag. Förbundet avråder till exempel från att karriärvägledarens uppdrag tydliggörs än mer än idag, eftersom det kan skapa oklarheter för rektors möjlighet att styra sin egen organisation.

Om man vill ha en resurs för specifika vägledningsuppgifter, bör den i så fall ligga på en central nivå, anser Sveriges Skolledarförbund.

Inte heller bör rektorsprogrammet innehålla några moment om arbetet med karriärvägledning som utredaren föreslå. Nej, programmet bör även i fortsättningen fokusera på övergripande ledarskapsfrågor i stället för enskilda undervisningsmoment, betonar förbundet.

Sveriges Skolledarförbund vill inte heller se ett nytt ämne, av utredningen döpt till framtidsval, som alla elever, oavsett behov, måste delta i.

Det finns andra alternativ, varför inte engagera elevråd- och kårer i att anordna studiebesök utanför skoltid? Tiden för undervisningen är redan begränsad och ökas ambitionerna på ett område måste motsvarande ambitioner på andra minskas, varnar man.

Utredningen, Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, kom i slutet av januari. Utredare var Marie-Hélène Arnborger och följer utbildningsdepartementet Sveriges Skolledarförbunds råd, så kanske vi inte får se någon proposition med anledning av den.

Fler nyheter

Politisk strid om Beos framtid

2019-05-27

Förra året innebar ett trendbrott för anmälningar till Beo, barn- och elevombudet. De minskade me...

Syv-utredning får kritik av förbundet

2019-05-27

Gör om, gör rätt – så skulle man kort kunna sammanfatta Sveriges Skolledarförbunds remissvar på...

Referenser allt mer viktigt i skolan

2019-05-27

Att ge positiva referenser om medarbetare är inte så svårt. Är du negativ blir det mer av en...

Återväxt hett ämne på skolriksdagen

2019-05-27

Två tusen politiker, skolchefer, rektorer och andra skolmänniskor samlades i Stockholm under två...

Elever i behov av stöd vittnar om otrygghet

2019-05-27

Lyssna. Prata med eleverna, inte om dem. Det var huvudbudskapet när Specialpedagogiska...