Nr 7/19 2019-11-20

"Vi kan lära av varandra"

Det är vanligt att jämföra resultat i finsk och svensk skola. Men varför stanna vid jämförelser? För att utveckla arbetsformer och pedagogik vill forskaren Torbjörn Sandén i Vasa se mer direkta utbyten mellan länderna.

–Norden är en kunskapsregion med stor potential. Det menar Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa.

Han efterlyser mera samarbete och en gemensam utbildning av skolledare över nationsgränserna.

–Vi behöver kanske inte resa så långt. Vi har mycket som förenar oss i Norden och borde jobba mer med direkta utbyten som inte behöver vara kostsamma. Jag var i Kina i juni men vad tar man med sig därifrån, egentligen? fortsätter han.

Nej, man behöver inte alltid gå över ån efter vatten. Eller åtminstone inte så långt som till andra kontinenter för att skolledare och lärare ska få ny kunskap och inspiration.

Här i Akademins vackra lokaler vid Bottenviken är det naturligt att se det nordiska samarbetet som en väg framåt. Närheten till Umeå, en planerad ny färja och de täta kontakter som redan knyts mellan städerna och i regionen bidrar till att hålla den nordiska tanken levande.

Academill, Åbo Akademi

Vasa i finska Österbotten där den gamla ångkvarnen vid vattnet, numera kallad Academill, har blivit hjärtat i Åbo Akademis verksamhet i staden. Drygt 20 procent av invånarna i staden har svenska som första språk. Foto: Åbo Akademi.

Jämförelser mellan den finska och svenska skolan utmynnar ofta i frågan om vad Finland med sina goda skolresultat har som inte Sverige lyckas med. Vi börjar istället med att vända på resonemanget. Vad kan den finska skolan lära av Sverige?

–Finland har mycket att lära av Sverige, framförallt när det gäller samverkan och kollegiala arbetsformer. Sverige är en bra förebild på många sätt, inte minst när det gäller ett demokratiskt arbetssätt. Ni är också bra på att berömma, sporra och ge feedback. Det borde vi göra mer i Finland, vi är nog mer återhållsamma, säger Torbjörn Sandén.

Han understryker att den finska skolan inte bör ta framgången för självklar.

–Det finns en risk med att vi tar för mycket för givet. Att vi utvecklar en osund tilltro till traditionernas bärighet.

De goda finska resultaten till trots, visar han en bild av ett "lutande Pisa-torn" med orosmoln i form av försämrade medelresultat, ökad social ojämlikhet och ett minskat intresse för naturvetenskapliga ämnen.

–Det är uppenbart att skolan är en spegling av samhället, säger han och fortsätter med att beskriva hur den tidigare regeringen gjorde stora nedskärningar i trygghetssystem och välfärd.

Trots de goda skolresultaten har också Finland en sämre konkurrenskraft än övriga Norden. Sandén ser just nu en ängslighet och oro i det finska samhället som helhet, vilket ger återverkningar i skolan om fler slutar tro på sin egen förmåga.

Nya krav ställs på undervisningen i en tid då sanningar utmanas och många vill ha "fakta" som bekräftar den egna åsikten snarare än vad som är vetenskap.

Torbjörn Sandén anser att skolan har en helt central uppgift när det gäller att stå emot faktaresistens och populism.

–Lärarna ska ha en kritisk hållning och det här måste in på schemat. Skolan är en nationell angelägenhet som vi måste värna och freda så att inte populismen slår rot.

Han konstaterar att medan det i Finland råder konsensus och inte förekommer "så många olika budskap" kring skolan ser det helt annorlunda i Sverige.

–I Sverige har skolan mera blivit en tummelplats för politiska intriger, utspel och inspel. Många, alltför många, har åsikter.

Tillit är ett återkommande ord under vårt samtal och att det finns ett förtroende i hela skolkedjan, från skolmyndigheterna ned till skolor, skolledare, lärare, elever och föräldrar är en framgångsfaktor för Finland. På den punkten kan Sverige lära av grannen i öster, anser han.

–Förtroende bygger på tydlighet. Det är klart att man kan göra saker på många olika sätt i skolan men tydlighet och viss försiktighet med reformer kan vara en garant för jämlikhet och likvärdighet i skolan.

Att förtroendet för den svenska skolan brister tror han har att göra med att det finns ett parallellt system med kommunala skolor och en kommersiell skolmarknad.

–Det blir lätt så att marknaden blir den starkare och tar över, konstaterar Torbjörn Sandén som menar att en osund marknad där skolor tävlar om eleverna inte främjar det förtroende som all utbildning borde bygga på.

 

Torbjörn Sandén

Forskare och direktör för Centret för livslång lärande, CLL, vid Åbo Akademi. Han har en bakgrund som lärare och rektor och har disputerat på avhandlingen Lust att leda i lust och leda: om rektors arbete under en tid av förändring.

Åbo Akademi

Åbo Akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet med campus i Åbo och Vasa. Universitetet grundades 1918 och har omkring 5 500 studenter och drygt 700 forskarstuderande.

Centret för livslångt lärande, CLL bedriver en omfattande vuxenutbildning och fortbildning, bland annat inom pedagogik.

Rektor i Finland

För att bli rektor måste du ha en högre högskolexamen och behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga. Du behöver dessutom arbetslivserfarenhet som lärare. Du kan få rektors behörighet på två sätt: genom en examen i undervisningsförvaltning enligt Utbildningsstyrelsens godkända grunder eller genom slutförda studier i utbildningsledarskap vid universitet.

Rektorer i Finland har också undervisningsskyldighet. Efter tidigare rekryteringsproblem har andelen sökande till rektorstjänster ökat på senare år.

Fler nyheter

Lönen den viktigaste frågan

2020-09-16

Klart besked i enkäten - men hot och våld ett växande problem

Är vår krisberedskap god?

2020-09-16

Hur mår samhällets krisberedskap? Sociologiprofessor Erna Danielsson ser ett glapp mellan hur...

"Jag var nyfiken på hur det var att jobba privat"

2020-09-16

Efter 22 år som rektor i den kommunala världen tog Roy Jörgensen steget till den privata. Han...

Nu går tåget - är alla med?

2020-09-16

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv, både från statligt och...

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

2020-09-16

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna...