Nr 1/20 2020-02-07

Forskning med goda resultat

Om knappt en månad samlas runt 1 400 skolledare till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Det är Nordens i särklass största mötesplats för skolledare. Årets keynote speaker är professor Alma Harris, verksam vid universitetet i Swansea. Hennes forskning om distribuerad ledarskap har fått ett stort genomslag de senaste åren. Här skriver Torbjörn Hanö, rektor på Polhemsskolan i Lund, namnkunnig recensent i Skolledaren och ledamot i Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse om distribuerat ledarskap.

Har du också fått känslan någon gång när du läser en bok att den slår an strängar inom dig som gör dig upprymd? Att du har ett antal pusselbitar som plötsligt mer eller mindre faller på plats? Där du känner att du hittar en väg framåt som du anat tidigare, men som du inte riktigt fått en detaljerad och fullständig karta över?

Om du känt så vet du hur jag upplevde Alma Harris bok Distribuerat ledarskap (Studentlitteratur).

Förutom att det lett till en sammanhängande syn på hur en skola lämpligen leds – mer om det längre fram – resulterade det också i att vi bad Alma Harris komma till Nordiska skolledarkongressen i mars.

– I'm happy to accept, svarade hon på vår förfrågan.

Alma Harris

Professor Alma Harris inleder Nordiska Skolledarkongressen den 17 mars.

Jag är också glad över att hon kommer och berättar om sin forskning kring professionella lärandegemenskaper i Wales.

Vad är det då som är så tilltalande med hennes forskning?

Det är flera saker. Det finns de tre D:na inom ledarskap: delegerat, delat och distribuerat.

De två första är ganska enkla att definiera; i delegerat ledarskap ger jag i uppdrag åt någon annan att göra det som är min arbetsuppgift, i delat ledarskap delar man på arbetsuppgifterna och är båda på samma ansvarsnivå.

Distribuerat ledarskap låter sig inte fångas så enkelt. Det är bättre i så fall att inte beskriva vad det är, utan vad som kännetecknar ett distribuerat ledarskap.

Det finns en del tidskrifter för ledare som har rubriker som "tre tips som gör dig till en bra ledare", som vore det husmorstips, och som om ledarskapet är enkelt och är egenskaper en person besitter.

Alma Harris är noga med att poängtera att distribuerat ledarskap i sig varken är vän eller fiende, det kan ha både mörka och goda sidor. Ett kollektiv kan dra åt båda hållen. Det handlar om att få en positiv förflyttning.

Hon skriver också att distribuerat ledarskap inte löser allt, och det är inte heller enkelt. Bara den ödmjuka kommentaren är ju en frisk fläkt bland andra tvärsäkra påståenden om att man hittat den enda rätta lösningen! Eller att ledarskap kan sammanfattas i några goda råd.

De bästa skolorna i världen, konstaterar Harris, investerar i kollektiv professionell kapacitet, inte i individuell utveckling i första hand. Man satsar på socialt kapital och gemensamt professionellt lärande.

Om kollektivet drar åt fel håll, om det finns en kultur som inte gynnar utveckling och positiv kollektiv förflyttning, då kan man hamna i en negativ spiral. Vill du läsa mer om detta rekommenderar jag boken Att organisera för skolframgång: strategier för en likvärdig skola (M. Jarl m. fl, Natur och Kultur).

Så i stället för att försöka beskriva vad distribuerat ledarskap är, beskriver Harris olika kännetecken på att det förekommer. Ett sådant tecken är de som arbetar på skolan har elevens lärande för ögonen, vilket också är direkt kopplat till Helene Timperleys forskning.

Distribuerat ledarskap uppstår inte heller ur intet, det måste organiseras och planeras utifrån hur den egna organisationen och dess kultur ser ut.

Ett av mina favorituttryck är att organisera för lärande i stället för att prata om en lärande organisation, vilket är mycket svårare att definiera.

Förtroendefulla och goda relationer är en annan viktig faktor. I det ingår att tillåta att man gör misstag, varje individ måste våga prova nya sätt att göra saker på, annars sker ingen utveckling alls.

Det i sin tur innebär att man måste ge en hög grad av inflytande till medarbetarna, vilket i sin tur leder till att man välkomnar de som har en avvikande uppfattning. De som säger emot är kanske ens bästa vänner, rent av.

En annan fördel med distribuerat ledarskap är,

att man hjälps åt att dra lasset. Om alla vill åt samma håll kan man växeldra, ungefär som löparna i ett långlopp, där man också är noga med att ingen hamnar på efterkälken eller lämnas utanför. Det har också den positiva effekten att man lär av varandra.

Det kan tyckas vara en paradox, men att alla vill åt samma håll innebär inte en likriktning. En viktig beståndsdel är kreativitet som en motsats till konformism. Ett underifrånperspektiv är en självklarhet, och det gynnas av oliktänkande.

I slutänden är idealet att var och en blir både sin egen och kollektivets ledare. Min erfarenhet är att alla duktiga professionella tar ansvar för sin egen utveckling. Man skruvar ständigt på det man gör, man justerar lite här och där. Och man söker efter det man behöver utveckla – man söker efter "problem" i stället för att undvika dem – så att man kan bli ännu bättre, hela tiden med elevens bästa för ögonen.

Fotnot

Alma Harris har också inspirerat Sveriges Skolledarförbund till förbundets professionsdeklaration, En ledande profession.

En ledande profession är utgångspunkten för förbundet under de två mässdagarna, 17-18 mars.

Fler nyheter

"Vi ska som skola vara en central del i samhället"

2020-04-01

År av politiska förhandlingar har lärt Roy Resare läxor som han har nytta av som rektor. Det gäll...

En aktiv och jämställd skolgård kräver natur

2020-04-01

Fredrika Mårtensson är docent i miljöpsykologi vid SLU i Alnarp där hon undervisar och forskar om...

Många visar tecken på ohälsa

2020-04-01

Nära fyra av fem av skolledarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, men ändå finns det...

Fridag for future?

2020-04-01

Inför Fridays for future finns en djup klyfta i skolvärlden. I Malmö har skoldirektören uppmanat...

Heltidsmentorer minskar stressen

2020-04-01

Mobilfritt och heltidsmentorer – det hänger kanske ihop? På Kalmarsundsskolan i Kalmar bestämde m...