Nr 4/20 2020-09-16

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna kommer att finnas i Karlstad och Umeå.

Nästa höst börjar en ny omgång av rektorsprogrammet – en utbildning som alla nya rektorer ska genomgå. Inför den nya perioden presenterade Skolverket ett nytt måldokument som behandlar vad och hur utbildningarna ska genomföras. Just nu anordnas utbildningen på sex lärosäten, nästa omgång kommer det att ske vid sju.

Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. Det är ett område som många deltagare har efterlyst och som också framförts från Sveriges Skolledarförbund vid flera tillfällen.

När det nya måldokumentet utarbetades fick förbundet tillfälle att ge synpunkter på det, och när ansökningarna behandlades fanns Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet med i arbetet att bedöma ansökningarna.

Ett mycket uppskattat inslag, menar Anna Forssell, ansvarig på Skolverket för rektorsprogrammet.

- De gjorde ett jättejobb och representerade professionens röst. Och gav andra perspektiv, säger hon.

- Vi tittade särskilt efter kodord som stärker rektors egen kapacitet i ansökningarna. Och så följde vi upp det särskilt under utfrågningarna, säger Lena Linnerborg som var Sveriges Skolledarförbunds representant.

Förra året presenterade Sveriges Skolledarförbund sin så kallade professionsdeklaration, En ledande profession. Där är kärnan i uppdraget definierat liksom vad som är skolledarens uppdrag och vad som kan utföras av någon annan.

- Jag tror och hoppas att professionsdeklarationen har haft en viss betydelse för det nya rektorsprogrammet, säger Lena Linnerborg.

Den senaste perioden har universiteten i Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala, Karlstad samt Mittuniversitet bedrivit utbildningen. Det får de göra de kommande åren också, men då tillsammans med Linnéuniversitetet.

Däremot fick Högskolan Dalarna i samarbete med Örebro universitet, Malmö universitet och Luleå Tekniska universitet nej på sin ansökan.

Karlstad och Umeå fick det samlade omdömet av bedömargruppen att man sannolikt med mycket hög grad kan genomföra utbildningen, de fem övriga omdömet med hög grad. För Malmö och Dalarna/Örebro blev omdömet rimlig grad, medan det för Luleås del, var sannolikheten att kunna genomföra utbildningen enligt Skolverkets krav och intentioner låg.

Trots att förskolan sedan ett år tillbaka leds av en rektor, kan man i den sammanfattade bedömningen se att förskolan behandlas styvmoderligt. Till exempel saknas litteratur för förskolans rektorer på några ställen, perspektiv på förskolans ledarskap saknas helt och på ett annat, och att förskolan helt och hållet saknas i ett tredje.

Det enda lärosäte som får full pott när det gäller förskolan är Malmö, som dock inte klarar nålsögat i andra delar.

I bedömargruppen ingick utöver Skolverket och de fackliga företrädarna också en nordisk forskargrupp.

Till nästa läsår har antalet platser utökats eftersom nu rektorer i förskolan måste genomgå utbildningen. Det är dags att söka rektorsprogrammet i mars nästa år.

 

Fotnot

Den sammanfattande bedömningen, som kan vara en hjälp inför ansökan är en bilaga till Skolverkets beslut den 18 juni om vilka lärosäten som får uppdraget.

Sök på Skolverket, diarienummer 2020:1014.

"Det är en attraktiv utbildning"

Rektorsprogrammets anordnare utökas nästa höst med Linnéuniversitetet.

- Vi är mycket glada för att vi fick programmet, säger professor Ninni Wahlström. Jag tror att vår grundläggande forskning om läroplaner, och kring styrning och ledning av skola har bidragit.

Ninni Wahlström framhåller också att universitetet har ”dubbla” kompetenser, både den akademiska men också att lärarna har lärar- och skolledarbakgrund.

Samarbetet med Skolverket i arbetet med Samverkan för bästa skola, har också spelat roll, menar hon.

Under de senaste sex åren som universitetet inte har haft rektorsprogrammet på sin repertoar, har såväl den teoretiska som forskningsmiljön byggts upp. Ett arbete som lönade sig när lärosätet nu får det igen.

- Det är en attraktiv utbildning, och den ger oss ökad kompetens och håller oss à jour med skolans viktigaste frågor, säger Ninni Wahlström.

Tre delkurser i Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet gäller i sin nya form mellan 2021 och 2027. Anordnare är universiteten i Göteborg, Stockholms, Umeå, Uppsala, Karlstad samt Mittuniversitet och Linnéuniversitetet.

Måldokumentet innehåller 12 mål mot 49 tidigare. Kraftigare betoning på omvärldsanalys - de snabba omvärldsförändringarna ställer krav på att kunna sätta in förskolan och skolans roll i ett internationellt men också ett historiskt sammanhang, liksom digitalisering, mångfald och hållbar utveckling. Dokumentet har också skarpare skrivningar om huvudmannens ansvar och delaktighet.

Utbildningen består av tre delkurser. Nytt namn för den nuvarande kursen Mål- och resultatstyrning är Styrning, organisering och kvalitet. I kursen Skoljuridik och myndighetsutövning kommer också arbetsrättsliga perspektiv att belysas – ett inslag som har varit efterfrågat.

1 200 skolledare ska utbildas varje år till en kostnad runt 106 miljoner kronor, exklusive Skolverkets kostnader.

Fler nyheter

Lönen den viktigaste frågan

2020-09-16

Klart besked i enkäten - men hot och våld ett växande problem

Är vår krisberedskap god?

2020-09-16

Hur mår samhällets krisberedskap? Sociologiprofessor Erna Danielsson ser ett glapp mellan hur...

"Jag var nyfiken på hur det var att jobba privat"

2020-09-16

Efter 22 år som rektor i den kommunala världen tog Roy Jörgensen steget till den privata. Han...

Nu går tåget - är alla med?

2020-09-16

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv, både från statligt och...

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

2020-09-16

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna...