Nr 3/20 2020-05-26

Lokala beslut eller skollag?

"Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte - det är viktigare"

Fallet med rektorn i Skurup som fick lämna sin tjänst efter att ha motsatt sig slöjförbud på sin skola har uppmärksammats stort under våren. Det blottar också en viktig fråga för landets rektorer, menar förbundsordförande Matz Nilsson. Rektors ställning när lokala politiska beslut går emot svensk lagsstiftning.

Tidigare i våras lämnade rektorn vid Prästamosseskolan i Skurup sin tjänst efter en överenskommelse med arbetsgivaren. Frågan handlade om ett kommunalt kommande förbud mot slöjor kunde förenas med grundläggande fri- och rättigheter och diskrimineringslagen som är grundbultarna i skolans läroplan och skollagen. Rektor och den politiska ledningen var oeniga.

Sveriges Skolledarförbund anmälde kommunen till Justitiekanslern, JK när skolledaren beordrades ta ned en artikel på skolans Facebookssida. I den redovisades för Skolverkets riktlinjer för skolan.

- Det här är en principiell mycket viktig fråga för oss, säger Matz Nilsson. Nu måste politikerna sätta ned foten om vilken lag som ska gälla.

Det visar, menar Nilsson, hur svensk lagstiftning, till exempel skollagen, och lokala beslut, som till exempel ett slöjförbud i skolan, står mot varandra. En skolledare som följer lokala beslut kan å andra sidan lagföras när handlingen bryter mot svensk lag. Och en skolledares grundläggande yttrandefrihet kan inskränkas av ett beslut på högre nivå.

- Självklart ska svensk lag gälla, säger Matz Nilsson.

Nationella politiker har nu ett stort ansvar att kommunicera ut till sina lokala förtroendevalda om vad som gäller.

Matz Nilsson ser en utveckling där alltfler kommuner som tar beslut som strider mot riksdagens beslut, inte minst inom skolans område.

Med den nya skollagen 2010 ökades de professionellas ansvar på bekostnad av huvudmannens. Ett tydligt tecken var att de lokala skolplanerna avskaffades.

I den nya lagen gavs rektor i förskola och skola, ansvar för att organisera sin egen verksamhet. Det innebär till exempel att anställa ny personal, organisera sin ledning och hur till exempel elevhälsan ska se ut.

Det är dock många huvudmän som inskränker rektors ansvar på de här punkterna. Lokala beslut går emot skollagens intentioner.

- Det är en dragkamp mellan huvudmannanivån och lagstiftningen, menar Matz Nilsson. Och det är en fråga som vi borde diskutera mer.

Matz Nilsson framför den i många sammanhang, men efterlyser ett större engagemang från politiker på en nationell nivå.

Han tror att man kan söka skälet till att huvudmannanivån tagit ett steg framåt, vid kommunaliseringen på tidigt 1990-tal.

Varken lärare eller skolledare, tog den frihet som decentraliseringen öppnade. Det gjorde däremot de kommunala huvudmännen.

Det finns huvudmän som inte har den kunskap om skolans styrning som behövs, menar Nilsson, och när lokala beslut går emot svensk lagsstiftning, äventyras rättsäkerheten, inte bara för skolans personal utan också för eleverna. Han efterlyser nu till exempel att riksdagen och dess utbildningsutskottet börjar titta på den här saken. även Skolinspektionen har, enligt Nilsson, varit passiv i den här frågan.

- Skurupfallet handlade inte om slöja eller inte. Det här är en mycket viktigare fråga, säger Matz Nilsson.

Fotnot

JK lade ned Sveriges Skolledarförbunds anmälan om brott mot yttrandefriheten och motiverade sitt beslut med att dagens lagstiftning inte omfattar digitala plattformar. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten bara gäller enskilda personer som yttrar sig i privata ärenden.

Fler nyheter

Lönen den viktigaste frågan

2020-09-16

Klart besked i enkäten - men hot och våld ett växande problem

Är vår krisberedskap god?

2020-09-16

Hur mår samhällets krisberedskap? Sociologiprofessor Erna Danielsson ser ett glapp mellan hur...

"Jag var nyfiken på hur det var att jobba privat"

2020-09-16

Efter 22 år som rektor i den kommunala världen tog Roy Jörgensen steget till den privata. Han...

Nu går tåget - är alla med?

2020-09-16

Förskola och skola står ständigt inför reviderade riktlinjer och direktiv, både från statligt och...

Gå rektorsprogrammet på sju ställen

2020-09-16

Nästa höst kan du välja att läsa rektorsprogrammet på sju lärosäten. Det bästa utbildningarna...