Nr 6/20 2020-11-24

Nya regler om tillgänglighet

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamma gäller där det görs stora ombyggnader. Arbetsmiljöverkets ändrade föreskrifter börjar gälla vid årsskiftet.

¬Föreskrifterna om hur arbetsplatser ska vara utformade lägger grunden för den fysiska arbetsmiljön på jobbet. Där ryms regler om exempelvis yta, belysning, buller, ventilation och dagsljus. Arbetsmiljöverket har nu arbetat om föreskrifterna för att förtydliga dem. Vissa regler har skärpts.
En skärpning handlar om att arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. I skolan gäller det både personal och elever.
Hittills har kraven på tillgänglighet tagit sikte på anpassning i efterhand. Det har krävts att arbetsgivaren anpassar lokalerna så att anställda som har funktionsnedsättningar kan utföra sitt arbete. Detta gäller fortfarande för befintliga arbetslokaler.

Men nu är tanken att det ska bli rätt från början. Därför ställer de nya föreskrifterna tydligare krav på att byggherrar och projektörer – däribland arkitekter – ska ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden. Det ska de göra då arbetsplatsen projekteras.
– Vi har skärpt och förtydligat kravet på att de redan från början ska ta ansvar för en god arbetsmiljö för alla. Det är lättare att åstadkomma på planeringsstadiet än i efterhand, säger Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket.

Myndigheten förtydligar också vad som ska vara uppfyllt från början i en nybyggd arbetslokal.
– I en skola ska det bland annat vara möjligt att ta sig runt i hela byggnaden med en liten utomhusrullstol. Det ska gå att vända. Dörröppningarna ska vara tillräckligt breda, säger Ewa Krynicka Storskog.
Det ska även finnas säkra utrymningsvägar, som det ställs särskilda tillgänglighetskrav på.
Ett annat krav är att det ska finnas ett logiskt samband mellan olika delar av byggnaden, och mellan olika byggnader. Det är särskilt viktigt för personer med kognitiva svårigheter.
– Där kan arkitekterna behöva tänka till och använda sin kunskap. Skolor ska inte vara labyrinter, utan det ska vara lätt att hitta och få en överblick.

De ökade kraven på tillgänglighet omfattar också kontorsrum, personalrum med mera.
De gäller även då befintliga arbetslokaler byggs om. Ombyggnad har i det här sammanhanget en specifik innebörd och är inte synonymt med renovering.
Även ljud, ljus, ventilation med mera påverkar tillgängligheten i en arbetslokal. På de områdena höjs inte kraven, men förtydligas.

Göteborgs stad reviderade 2019 sina tekniska anvisningar, för att uppnå den nivå av tillgänglighet som Västra Götalandsregionen (VGR) rekommenderar i sina riktlinjer. Bedömningen är att man därmed har tagit höjd för Arbetsmiljöverkets skärpning, säger Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef på lokalförvaltningen.
– Vår tolkning är att vi inte behöver göra något utöver det nu, säger hon. Samtidigt blir det spännande att se vad man menar med full tillgänglighet. Det går ju dra väldigt långt. Ska vi ha ledstråk till vartenda klassrum? Ska personalrum och klassrum vara utrustade med hörslinga?

Kommunerna kommer nog att behöva vägledning om vad tillgänglighetskraven betyder just för skolan, menar Nina Jacobsson Stålheim.
Arbetsmiljöverket kommer eventuellt att göra en särskild vägledning riktad till skolan, där bestämmelser som har stor betydelse samlas.

Så slår de nya reglerna i Stockholm och Umeå

Inom Stockholm stad pågår arbetet med att analysera de nya reglerna, uppger Jacob Landin, kommunikationschef på Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab). Det är för tidigt att säga vilka konsekvenser de skärpta tillgänglighetskraven får, säger han.
I Bullmark, tre mil norr om Umeå, ska nya förskoleavdelningar och en ny F-3-skola enligt planerna vara klara till hösten 2021. Kommunen säkerställde tillgängligheten då bygget planerades, uppger Erik Öhgren, byggprojektledare.

– Vi hade en särskild tillgänglighetskonsult inkopplad på planeringsstadiet. Det är oftast när man bygger om äldre skolor som det kan uppstå problem med tillgänglighet. Det kan man få jobba mycket med att få till, säger han.

Fler nyheter

Han satte SKR på kartan

2020-11-24

Nätverk för skolchefer, mer skolforskning, men framför allt att Sveriges Kommuner och regioner,...

Nya regler om tillgänglighet

2020-11-24

Nybyggda arbetsplatser ska vara tillgängliga för så många som möjligt, redan från början. Detsamm...

"Jag vill hellre vattna det goda än att leta fel"

2020-11-24

Hon släpper en boll i ena änden, personalen fångar upp den och ut i andra änden kommer något bra....

Samband mellan hög social status i skolan och god hälsa

2020-11-24

Grunden för en god hälsa läggs under barn- och ungdomsåren. Att främja hälsa tidigt medför vinste...

Den vuxne i rummet klarar samtalet

2020-11-24

I de riktigt svåra samtalen gäller det att behålla lugnet. Som chef bör du vara saklig, korrekt o...