Nr 6/21 2021-12-07

Alla elever måste ha tillgång till skön- och facklitteratur - varje dag

Barn som föds i en familj där föräldrarna dagligen läser högt har ett stort försprång vid skolstarten. Alla elever behöver litteratur i sin vardag, och de behöver möta en utbildad skolbibliotekarie skriver Åsa Lundholm, Sigtuna kommun.

"Hur gör man om man inte har någon bok hemma?"
En sexårig pojke undrade när jag besökte hans klass för att prata om böcker. Jag hade uppmanat eleverna att be någon i familjen läsa högt och därmed också gett ett barn ett omöjligt uppdrag. Skolbiblioteket på den aktuella skolan hade inga resurser för hemlån och den närliggande folkbiblioteksfilialen hade stängt. Vad gör man? Läraren skickade med en bok hem den dagen, men det löste inte frågan på sikt.
Sorgligt nog är hans situation långt ifrån unik. Många barn växer upp i hem med få eller inga böcker. De flesta elever går i skolor utan adekvat utrustade och fackmässigt bemannade skolbibliotek när det borde vara en självklarhet att vårt utbildningssystem erbjuder alla elever den betydande lässtimulans som ett skolbibliotek enligt forskning kan ge.

Ett barn som föds in i en familj där föräldrarna dagligen läser högt har ett försprång på flera tusen lästa böcker vid skolstart. Om skolan på allvar ska kunna verka kompensatoriskt för likvärdighet så måste det finnas förutsättningar för det.
Alla elever måste ha tillgång till skön- och facklitteratur i sin vardag och de behöver möta en fackutbildad skolbibliotekarie som tillsammans med lärare och skolledning skapar en verksamhet som är pedagogiskt relevant. Läsdelegationen, Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi och nu senast Skolbibliotek för bildning och utbildning, obs kursiv är tre tunga utredningar som alla pekar på behovet av stärkta skolbibliotek.
Ändå agerar de för skolan så betydelsefulla organisationerna Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Friskolornas riksförbund bromsklossar och motsätter sig en skärpt lagstiftning.
Med ett bemannat bibliotek i skolans egna lokaler kan rektor inkludera biblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan nyttjas riktat för att höja elevernas resultat, utjämna skillnader mellan pojkar och flickor och användas för att bättre möta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
En skolbibliotekarie kan som medpedagog stärka elevernas medie- och informationskunnighet och möjliggöra en god läskultur. Skolbiblioteket kan nyttjas av fritidshemmet och samverka med modersmålslärarna. Vårdnadshavare kan vid hämtning bjudas in till lässtund eller för att låna böcker.
Ett skolbibliotek har möjlighet att runda de socioekonomiska och geografiska trösklar som ofta försvårar ett besök på ett folkbibliotek.

Borde inte SKR och Friskolornas Riksförbund vilja göra allt som står i deras makt för att skapa denna möjlighet för alla elever?
Ja, det kostar. Men har vi utifrån ett demokratiskt perspektiv råd att inte stärka skolbiblioteken? Måste vi inte agera utifrån vetskapen att läsförmågan är grunden till nästa all inlärning?
Riksdagen bör besluta om en skärpt lagstiftning och staten behöver tillföra medel för att garantera en önskad effekt. Rektor kan inte lämnas ensam med ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen. Det får inte bli ytterligare en tegelsten som läggs på en redan pressad skolledare.
Kompentensen kring skolbibliotek måste öka i hela styrkedjan med tydlig stöttning från huvudmannen. Lärosäten behöver erbjuda attraktiva vidareutbildningar för de lärare som vill göra ett karriärsteg in i skolbiblioteket. Elever och lärare bör involveras i utvecklandet av just det skolbibliotek som deras specifika skola är i behov av.
Hur gick det då för den sexåriga pojken som saknade böcker?
Jag vet inte, men han torde vara tolv år nu och har numera, tack vare politisk vilja samt beslutsamhet hos huvudman och rektor, möjlighet att låna hem så många böcker han vill.

Åsa Lundholm
Utvecklingsledare skolbibliotek, Barn- och ungdomsförvaltningen, Sigtuna kommun

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...