Nr 3/21 2021-05-25

Digital teknik ger utdelning

- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR - Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR
- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR

I en aktuell avhandling visar Annika Agélii Genlott hur digital teknik kan förbättra elevernas resultat. Nyckeln är att tekniken används på rätt sätt och att lärarna har den kunskap som krävs.

–Det viktigaste är att en skolorganisation, i det här fallet en kommun, leder det långsiktiga arbetet kring digitalisering så att undervisningen förbättras och elevernas kunskap och lärande ökar. Arbetet bör vara långsiktigt och nivåövergripande. Det ska bygga på att skolorganisationen tar sitt hela ledaransvar, inte bara när det gäller att köpa in digital infrastruktur.
Vad krävs för att lärarna ska utveckla digital kompetens?
–Det bör vara ett kontinuerligt pågående arbete eftersom digitalisering är en föränderlig och ständigt pågående process. Det finns i olika omfattning brister hela vägen från lärarutbildningarna till skolhuvudmännen. Även unga lärarstudenter som är uppvuxna med datorer och internet behöver utbildas och förberedas på att använda digitalisering i undervisningen på ett framgångsrikt sätt.
Hur ser du på skolledarnas roll?
–I mitt arbete med skolorganisationen fick skolledarna samma utbildning som lärarna. Det gav gemensamma referensramar och förståelse, vilket visade sig vara värdefullt. Att aktivt leda och stötta lärare i utvecklingsprocessen är ett komplext uppdrag. Vissa lärare hade mer behov av kontinuerligt stöd från skolledare och nära kollegor. Andra hade främst utbyte av det utvidgade kollegiet, lärare från andra skolor inom kommunen som deltog i utbildningen.
Under pandemin har distansundervisning blivit vanligt. Ökar därmed den digitala kompetensen?
–Digitalisering i skolan är så mycket mer och egentligen något helt annat än att undervisa på distans i en krissituation. Jag ser en risk för sammanblandning och att vi tror att 'nu har alla lärare tillägnat sig den digitala kompetens som krävs', men det är mer komplext än så. Det är stor skillnad mellan en situation där läraren undervisar via skärm jämfört med när digital teknik fungerar som förstärkning av pedagogik och förbättrar både undervisning och lärande i klassrummet, säger Annika Agélii Genlott.

Kompetenta lärare gav bättre resultat

I sin doktorsavhandling i informatik vid Handelshögskolan, Örebro universitet, visar Annika Agélii Genlott hur en hel skolorganisation kan utveckla och driva långsiktig och hållbar digitalisering på ett forskningsbaserat sätt.

Hon har tagit fram den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande som även omfattar ett års fortbildning för lärarna. I avhandlingen undersöker Annika Agélii Genlott om modellen och arbetssättet samt fortbildningen leder till förbättrad undervisning och ökade elevresultat. Detta testades i en klass i årskurs ett i ämnet svenska, samt genom nationella prov från 500 elever i årskurs tre i svenska och matematik.
En delstudie i avhandlingen visar skillnaden mellan två grupper tredjeklassare. Båda grupper hade tillgång till digital teknik. Eleverna i den grupp där lärarna saknade utbildning om tekniken hade betydligt sämre resultat än den där lärarna hade rätt kompetens.

Avhandlingen

Avhandlingen Designing for Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized
Länk till avhandlingen
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1478234&dswid=6004

Fler nyheter

Krav på bra förutsättningar

2021-05-25

En ny utbildningspolitisk policy, förberedelser inför en eventuell ny organisering och oförändrad...

Göteborgs nya organisation snart färdig

2021-05-25

Nu håller den stora omorganisationen av grundskoleförvaltningen i Göteborg att gå in på sluttampe...

Digital teknik ger utdelning

2021-05-25

- Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR - Ansvaret för den digitala utvecklingen kan inte läggas på enskilda lärare, hela skolorganisationen ska arbeta systematiskt och nivåövergripande, säger Annika Agélii Genlott. Foto: SKR

I en aktuell avhandling visar Annika Agélii Genlott hur digital teknik kan förbättra elevernas...

Skolchefen i kläm mellan nationell och lokal kontroll

2021-05-25

Lars Svedberg är docent i pedagogik och legitimerad psykolog. Han har gedigen erfarenhet av...

"Strategisk planering är kontraproduktiv"

2021-05-25

Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare. Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.

Stabilt ledarskap och engagerade medarbetare. Det är nyckelfaktorer för att skapa kvalitet. Men...