Nr 5/21 2021-10-20

Frossan i titeldjungeln en import från affärsvärlden

Titlar Bild Anders Gustafsson Titlar Bild Anders Gustafsson

Skolchefen hamnar i kläm mellan nationell och lokal kontroll, konstaterade forskarna Olof Johansson, Katarina Roos och Lars Svedberg i Skolledaren nr 3. Och kunde samtidigt konstatera att kärt barn har många namn.

I en upptakt till en forskningsstudie om skolchefers roll har vi uppmärksammat den flora av olika titlar som förekommer i kommunala sammanhang.
En kommun benämns vanligen som en kommun, men ibland som en stad. De båda benämningarna kan ha olika symbolisk laddning vad gäller status.
Den del av förvaltningen som har hand om utbildning kan benämnas på olika sätt. Skolförvaltning, utbildningsförvaltning, bildningsförvaltning, lärandesektion, skolkontor är några exempel.
Går vi vidare till titlarna på de som arbetar med utbildning i en kommunal skolorganisation möter vi näst intill en djungel av olika titlar.
På nivån omedelbart under kommundirektören/kommunchefen förekommer direktörstitlar, chefstitlar respektive "tillika"-titlar.

Dessa tjänstemän ansvarar inför den politiska nämnden (eller motsvarande):

 • Direktörstitlar: utbildningsdirektör, bildningsdirektör, skoldirektör, produktionsdirektör.
 • Chefstitlar: skolchef, bildningschef, förvaltningschef, utbildningschef och kulturchef.
 • "Tillika-titlar": förvaltningschef tillika skolchef, barn- tillika utbildningschef.

På nästa nivå i den hierarkin finner vi biträdande chefstitlar, skolformstitlar, geografiskt definierade titlar samt titlar definierade av ett visst ansvarsområde.

 • Biträdande titlar: bitr. skolchef, bitr. förvaltningschef, bitr. verksamhetschef, bitr. utbildningsdirektör.
 • Skolformstitlar: gymnasiechef, grundskolechef, förskolechef, vuxchef, chef kulturskola.

 • Geografiskt definierade titlar: områdeschef A, områdeschef B, områdeschef C etc.
 • Titel definierad av ansvarsområde: verksamhetschef, sektorchef, utvecklingschef, ekonomichef, hr-chef, chef pedagogisk omsorg, chef för elevhälsan, chef för strategi och verksamhetsstöd.

Dessa båda chefsnivåer har till sitt förfogande en eller flera staber vars benämningar och storlek varierar efter kommunförvaltningens storlek.

Här finner vi utvecklare, samordnare, strateger, "ansvarig"-titlar och administrativt definierade titlar:

 • Utvecklare: skolutvecklare, kvalitetsutvecklare, verksamhetsutvecklare, genusutvecklare.
 • Samordnare: kvalitetssamordnare, särskolesamordnare, förstelärarsamordnare
 • Strateger: utvecklingsstrateg, informationsstrateg, kvalitetstrateg, ledningsstrateg - pedagogisk inriktning, varumärkesstrateg, hälsostrateg, antivåldsstrateg.
 • Ansvariga: kvalitetsansvarig, ekonomiansvarig, utvecklingsansvarig
 • Administrativt definierade titlar: controller, ekonom, utredare, kommunikatör, hr, analytiker, utredare, sekreterare, jurist, projektledare, expert.

Det förekommer säkerligen flera titlar och benämningar än de som nämns här.
Ord är inte bara ord utan flera av dessa benämningar har historiska rötter.
Kommun kommer från latinets communis, gemensam, direktör kommer från latinets director, ledare (kan jämföras med dirigent) och chef kommer från latinets caput, huvud (kan jämföras med hövding).
Den rika floran av kommunala titlar utgör inte enbart kategoribeteckningar för yrke, befattning, rang eller grad, utan de är samtidigt laddade med någon form av symboliskt kapital. De speglar sin kontext och kan relateras till flera samverkande förhållanden.
Ett sådant är framväxten av förändrade sätt att organisera och driva skola efter förändringen av den kommunala nämndorganisationen år 1991 där huvudmännen gavs möjlighet att själva styra över och utforma den lokala politiska strukturen.
En annan faktor är att kommunaliseringen som fick som konsekvens att antalet kommunanställda kraftigt ökade. Det fanns också en förväntan att kommunen skulle positionera sig på som en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetens, bygga ett starkt varumärke och erbjuda karriärvägar.

I detta sammanhang ökade andelen chefer, särskilt så kallade mellanchefer. Man ville ruska av sig bilden av stelbent byråkrati och i enlighet med den förändrade tidsandan framstå som en modern organisation.
För att i denna anda symboliskt understryka denna förändring antogs kommunslogans för att stärka det kommunala varumärket. Några exempel på denna kommunala påhittighet är "Bli galen i Säter", "I love Hjo" samt "Var femte innevånare är en häst".
Under 2000-talet har offentlig verksamhet tagit alltmer intryck av affärsdrivande organisationer. Marknadslogik har introducerats i offentlig verksamhet och med dessa en ideologisk mix som paketerats i begreppet New Public Management, NPM.

Ämbetsidealets titulatur har delvis övergivits till förmån för titlar och termer som importerats från affärsdrivande verksamhet. Med denna import innebär inte enbart ord och begrepp, utan med dessa följer också en annan ideologi, kultur och styrningsmentalitet.
Språk har anspråk – de nya orden öppnar successivt upp andra betydelsefält.
Exempel är när vårdnadshavare benämns kund, utbildning benämns produktion, ekonom benämns controller och kommunen kallas koncern.
När sedan de nya organisationsmodellerna (till exempel de så kallade beställar-utförar modeller) inte motsvarade förväntningarna ledde detta till återkommande vågor av mer eller mindre trendkänsliga organisationsförändringar.
Alla dessa insatser med ambitionen att göra något åt den i ett rationalistiskt perspektiv irriterande otydligheten, men som alltid kommer att finnas som ett inneboende dna i vår "demokratibransch" med höga ambitioner.

Sammanfattningsvis har de kommunala förvaltningarnas storlek ökat och professionaliserats medan politiken har politiserats.
Detta tillsammans med NPM-ideologin kom att tillhandahålla en bördig mylla för framväxten av en ny snårig titulatur.

Olof Johansson
Katarina Roos
Lars Svedberg

Fler nyheter

Pisadeltagandet ska gå rätt till

2021-12-03

Nu ska det bli ordning och reda på (Pisa)torpet. Skolverket redovisar noggrant mått och steg till...

Regeringen vill bara ha ett professionsprogram

2021-10-20

I mitten av sommaren hamnade förslaget om ett professionsprogram på bland annat Sveriges...

Kvartett tar över i Stockholm

2021-10-20

Ulf, Sofie, Emil och Tina – här medlem i Stockholm är dina nya lokala företrädare! Gruppen...

Frossan i titeldjungeln en import från affärsvärlden

2021-10-20

Titlar Bild Anders Gustafsson Titlar Bild Anders Gustafsson

Skolchefen hamnar i kläm mellan nationell och lokal kontroll, konstaterade forskarna Olof...

Hon hyllar traditionell undervisning

2021-10-20

Filippa Mannheimer Foto: Margaretha Holmqvist Filippa Mannheimer Foto: Margaretha Holmqvist

”Jag anklagar…” Filippa Mannerheims uppgörelse med marknadsskolan gav rubriker. Hon blev en...