Nr 3/21 2021-05-25

Håll dig borta från släktingar!

Om du anställer en nära släkting eller vän kommer medarbetarna, liksom utomstående, snart att ställa frågan om det var kvalifikationerna som avgjorde vid anställningen, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt Om du anställer en nära släkting eller vän kommer medarbetarna, liksom utomstående, snart att ställa frågan om det var kvalifikationerna som avgjorde vid anställningen, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt
Om du anställer en nära släkting eller vän kommer medarbetarna, liksom utomstående, snart att ställa frågan om det var kvalifikationerna som avgjorde vid anställningen, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Det händer att rektorer löser rekryteringsproblem genom att anställa släktingar. Men i sådana lägen gäller det att ha koll på reglerna om jäv.

I början av året lämnade skolchefen i Skellefteå sin tjänst, efter att han konstaterats vara jävig vid en rekrytering. Han hade deltagit i en process där hans sambo fick en chefstjänst i kommunen.
I Öckerö blev frågan om jäv aktuell i höstas, då det kom fram att en rektor hade rekryterat släktingar.
I Göteborg ledde tips från en visselblåsare till att staden 2019 utredde en grundskolerektor. Han visade sig ha varit jävig då han anställt flera anhöriga.
Exempel som de här dyker upp då och då i medierna. De är just exempel, det finns ingen statistik om hur vanligt problemet är. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet, har dock intryck av att jävssituationerna ökar. Han får allt fler frågor om jäv från journalister.
– I vissa kommuner verkar det finnas en sådan kultur helt enkelt, säger Olle Lundin. Man tycker inte ens att det är märkvärdigt att regelmässigt anställa fruar och män.

Reglerna om jäv finns bland annat i förvaltningslagen och kommunallagen (se faktaruta). I botten ligger regeringsformens krav på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Reglerna tänkta att skydda mot intressekonflikter, och mot misstanken om att beslutsfattare låter sig påverkas på ett otillbörligt sätt. De gäller förtroendevalda och offentliganställda.
En typsituation som pekas ut i regelverket handlar om familjemedlemmar. Du är i princip alltid är jävig om du deltar i handläggningen av ett ärende som rör dig själv eller en nära släkting, eller om beslutet kan väntas vara till "synnerlig nytta eller skada" för dig eller en närstående.
Det finns också en generalklausul om delikatessjäv. Den tar sikte på lägen där det finns särskilda omständigheter, som gör att utomstående kan misstänka att du är partisk. Uppenbar vänskap kan vara ett exempel.

Rektorer bör i sin chefsroll hålla sig borta från nära släktingar, anser Olle Lundin och rekommenderar en försiktighetsprincip. Att anställa nära anhöriga ger problem, för både chefen och organisationen.
Medarbetare och utomstående lär snart ställa en självklar fråga: Var det kvalifikationerna som avgjorde? Det blir också snudd på omöjligt att ta dagliga arbetsledningsbeslut på ett korrekt sätt, beskriver han.
– De ska ha semester, lön och arbetsuppgifter kors och tvärs dagligdags. Och varje beslut som berör personen är en potentiell jävssituation. Det blir utomordentligt svårt att hantera.
Du löser inte jävsproblematiken med att lägga över sådant som lönesättning på biträdande rektor, som du är chef över. I teorin kan du bolla viktiga beslut som rör din släkting uppåt i hierarkin. I praktiken lär det knappast fungera, menar han.

Tidspress verkar vara en förklaring då släktingar får jobb trots jävsrisken. När situationen måste lösas snabbt kan det kännas smidigt och tryggt låta sonen få vikariatet.
– Det har jag hört ganska många gånger, säger Olle Lundin. Då ska man kalla det för vad det är. Det är korruption, inget mindre än så!
Chefer blir ofta arga då jävsfrågan kommer upp, har han märkt. De anser att de kan agera professionellt, även i beslut om närstående. Men man behöver inte ha gjort fel för att vara jävig i lagens ögon.
– Det handlar om hur det ser ut utifrån. Det kan vara en otroligt skicklig person, men han är jävig lik förbannat.

Ann Sofi Agnevik är jurist och arbetar med frågor om korruption på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Hon rekommenderar också försiktighet. Men det är inte förbjudet att anställa släktingar, betonar hon. På små orter vore det orimligt att bannlysa anhöriga från jobb i kommunen, som är en stor arbetsgivare.
Enligt lagstiftningen kan man bortse från jäv när frågan om opartiskhet tydligt saknar betydelse. Ann Sofi Agnevik exemplifierar med att fem personer söker en förskollärartjänst. Fyra är outbildade, den femte har förskollärarexamen och är rektorns son.
– Det är klart att han har bäst kvalifikationer. Då kan man bortse från att han är son till rektorn. Huvudsaken är att det är helt transparent.

Du kan absolut vara chef för din son, fortsätter hon. Men var beredd på att det kan bli en arbetsmiljöfråga. Ju mindre enhet, desto besvärligare att vara daglig chef.
– Det blir otympligt och det kommer att väcka tankar hos andra medarbetare. Jäv handlar mycket om vad folk kan misstänka och tro.
I övergripande frågor, där arbetstagarna behandlas lika, är släktskap ett mindre problem. Svårare blir det i beslut riktade mot enskilda anställda. Sonens lönesättning bör du till exempel inte befatta dig med.
– Låt ärendet beredas av andra och låt nämnden ta beslutet, råder hon.
Behovet av utbildning blir ofta tydligt när jäv kommer upp i ljuset. Det behövs mer kunskap, anser Ann Sofi Agnevik, som brukar medverka i kurser om ämbetsmannarollen.

I Skellefteå utredde en extern konsultfirma rekryteringen av skolchefens sambo. Den kom fram till att problemen hängde ihop med kulturen i förvaltningen.
Närmare fyra av tio medarbetare svarade i en enkät att jäv förkom på deras enhet och att ledningen inte agerade i frågan. Intervjuer visade att ledningsgruppen sällan diskuterade jävsfrågor, men att problematiken uppfattades som vanlig, särskilt i mindre samhällen.
Nu har kommunen spikat en plan för att motverka jäv. Den består bland annat av årlig obligatorisk utbildning om jäv för all personal och stöd till chefer i jävsfrågor.

Jäv

På grund av jäv (kommunallagen) får du inte delta i handläggningen t. ex:

  • om beslutet rör dig själv eller din make/maka, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående,
  • eller om avgörandet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller närstående,
  • eller om det finns någon annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för din opartiskhet.

Du ska självmant berätta om du inser att du kan vara jävig. Om det är helt klart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, kan man bortse från jäv.
Korruption definieras ofta som missbruk av makt för att skapa fördelar för sig själv eller andra. Korruption, till exempel mutbrott, regleras i brottsbalken.
Läs mer: Jäv i offentlig tjänst (Statskontoret 2020), Om mutor och jäv, en vägledning för offentligt anställda (Regeringen och SKR 2015) samt på www.skr.se/korruption.

Jäv kan kosta chefen jobbet

Jäv kan få arbetsrättsliga följder. Man kan till och med förlora jobbet.

Fackförbundet Ledarna stämde i höstas Nybro kommun till Arbetsdomstolen (AD) för vad organisationen anser är felaktigt avskedande av två äldreomsorgschefer. I målet, som inte har kommit upp än, ingår frågan om anställning av anhöriga.
De senaste decennierna har AD avgjort omkring en handfull mål där jävsfrågor fanns med.
Ur arbetsrättslig synvinkel är felaktigt beslutsfattande en form av misskötsamhet, säger Tomas Björck, jurist på Sveriges Kommuner och regioner. Om chefen tar beslut trots jäv, kan arbetsgivaren se det som ett brott mot skyldigheterna i anställningsavtalet.
– Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan agerandet få olika konsekvenser. Det kan vara skriftlig varning, uppsägning eller till och med avsked.

Ansvaret för att hålla koll på vilka regler som gäller för anställningen är delat, menar han. Där ingår jävsbestämmelserna. Arbetsgivaren är skyldig att informera, i form av riktlinjer med mera. Arbetstagaren ska i sin tur ta del av det och hålla sig informerad.
– Chefer har mindre utrymme än andra medarbetare att göra fel och freda sig med att de inte förstått, säger Tomas Björck.
Ett anställningsbeslut upphävs inte för att chefen som tog det i efterhand visar sig ha varit jävig. Den lön chefen satte fortsätter att gälla.

Men om någon klagar inom, föreskriven tid, kan kommunala beslut laglighetsprövas av förvaltningsrätten. Domstolen kan slå fast att ett beslut är ogiltigt på grund av formella fel, till exempel jäv.
– Då måste hela processen tas om. Det kan bli dyrt, särskilt i upphandlingsfrågor, säger Ann Sofi Agnevik, SKR. När det gäller anställningar har kommunen ändå ett åtagande mot dem som anställts. Det kan innebära att de får skadestånd till exempel.

Misstankar om jäv kan också bli en fråga för Justitieombudsmannen, JO. Borås kommun fick 2000 JO-kritik för att en rektor befattat sig med löneförhandlingarna, trots att hans fru berördes av dem.
Sedan kan jäv förstås få konsekvenser på det mer personliga planet. Det är pinsamt att läsa om sig själv i ett jävsavslöjande på lokaltidningens förstasida.

Fler nyheter

Regeringen har andra planer för dialogerna

2022-12-01

Vi fortsätter med kvalitetsdialogerna. Det beskedet ger Skolverket även om regeringen i sin budge...

Svårt för alla att se om likvärdigheten ökat

2022-12-01

Har svensk skola blivit mer likvärdig med det särskilda statsbidraget som ska stärka likvärdighet...

Ibis ska ge eleverna mer stöd

2022-12-01

Ny studie: Läraren ska anpassa sina krav efter elevernas behov. Fokus på elevernas behov och...

SPSM blir sambo med Skolverket

2022-12-01

Skolverket och SPSM sida vid sida. Härnösand är först ut, fler regionala kontor ligger i pipeline.

Hej då, Skolledaren - och välkommen tillbaka!

2022-12-01

Omslag 1966 Omslag 1966

Året var 1966 när Skolledaren såg dagens ljus och kom ut med sitt första nummer. Men utgivningsbe...