Nr 1/21 2021-02-09

Nya skolor - med skolledare i fokus

Glömstaskolan Glömstaskolan
Grannkommunerna Huddinge och Botkyrka växer så det knakar. Befolkningstillväxten gör behovet av skollokaler stort. Helt nya skolor byggs, andra byggs om för att passa tidens krav och skolledarna har en central roll i förändringsarbetet. Foto: Huddinge Samhällsfastigheter

Grannkommunerna Huddinge och Botkyrka växer så det knakar. Befolkningstillväxten gör behovet av skollokaler stort. Helt nya skolor byggs, andra byggs om för att passa tidens krav och skolledarna har en central roll i förändringsarbetet.

Botkyrka: "Äntligen! Vi har väntat länge"

Botkyrka Vi börjar i Botkyrka. Stommen till den nya högstadieskolan Falkbergskolan i centrala Tullinge har rests. I vintermörkret är det svårt att helt orientera sig i det som väntar men rektor Anna-Lena Bergman har bilden klar för sig. Hon pekar och visar entusiastiskt vad som ska bli en generös och mångsidig skolgård.
–Barn vill leka och det gör de om de tillåts att göra det, det gäller även högstadieelever.
Här ska det gå att spela fotboll, eller bara hänga med kompisar. Vi ska ha en aktivitetsplan och en basketplan.

När vi ses faller ett kallt regn och byggnadsarbetare i gula, lysande overaller arbetar för fullt på den byggnad som förhoppningsvis ska stå klar till vårterminen 2022. "Äntligen," säger Anna-Lena Bergman som börjar se slutet på en lång och delvis krånglig process.
–Det har tagit tid, vi har väntat så länge men nu känner jag att vi är på gång.

Turerna kring skolan har varit många. Den ursprungliga skolan blev klar 1957 och var typisk för sin tid, en tegelbyggnad i ett då ganska sömnigt bostadsområde. Sedan dess har Tullinge expanderat och skolans behov förändrats. Tanken var länge att renovera men den planen sprack. År av bristande underhåll hade tagit ut sin rätt och till sist beslutade Botkyrka kommun att endast behålla aulan och matsalen och i övrigt bygga nytt.
Anna-Lena Bergman är inte sentimental över det som varit. De gamla lokalerna hade dålig ventilation och det var svårt att hålla värmen. Skolans tillfälliga lokaler i angränsande paviljonger fungerar bra som övergångslösning, bortsett från att det i pandemin kan vara svårt att hålla avstånd och att utomhusytorna är små.

Att följa hur den nya skolan byggs beskriver hon som roligt, men krävande. Det gäller att "ha koll på allt," och inte glömma detaljer och sådant som borde vara självklart. Som rektor kan hon inte vara expert på byggnation men hon har fått mängder av kunskap om vad som krävs när en ny skola växer fram. Hur elevströmmarna ska gå, att tänka på att trummor från musikundervisning inte får störa andra lektioner...
–Det viktigaste är att ha med eleverna och all personal i processen, så att de känner sig delaktiga, säger hon.
Att som i den gamla Falkbergskolan ha tio olika ingångar är otänkbart med dagens säkerhetstänkande. Numera är säkerheten prioriterad och i ett tidigt skede av byggprocessen fanns ett nära samarbete med kommunens säkerhetschef, polis, brandmyndigheter och Skolverket.

Den egna arbetsmiljön är ingenting Anna-Lena Bergman har haft fokus på, men hon tror att den kommer att bli bättre i de nya lokalerna.
– Generellt kan man säga att vi kommer att sitta närmare varandra. Det gäller all personal, och det gynnar samarbetet. Samtidigt som tillgängligheten ökar finns det möjlighet till avskildhet.
Medan regnet tilltalar berättar hon om planerna på en stor utomhusscen, om den blir av i första byggetappen vet hon inte. Helt säkert är att skolan får en stor trappa som samlingsplats och det ser hon fram emot.
–Jag gillar myller!, säger Anna-Lena Bergman innan vi skiljs åt.

Huddinge: "Härligt med miljösatsning"

Huddinge I Huddinge är Jan Ferm stolt rektor på Glömstaskolan, en kommunal skola som fått stor uppmärksamhet för sin fina miljö.
–Det är jättehärligt att man även i offentlig verksamhet gör en sådan här satsning på miljön, med stora ytor och goda lokalmässiga förutsättningar med bra luft och ljudmiljö.
Jan Ferm som varit skolans rektor i ett och ett halvt år vet hur olika skolbyggnader kan vara. Han har tidigare arbetat på skolor med trånga ytor och där som han säger "minsta städskrubb" behövde användas.

Som rektor vill han skapa vi-känsla och samhörighet. Utmaningen är att Glömstaskolan består av två byggnader. Det ena huset rymmer klass F till 3 och det andra klass 4-9. Att då få skolan att verkligen kännas som en enda skola där det går att mötas i vardagen kräver en del, som gemensamma APT-träffar och att samla hela elevhälsoteamet.
–Jag vill att alla på skolan känner sig involverade och att vi hänger ihop.
Under pandemin arbetar skolan med digitala träffar, endast mindre konstellationer av personal som arbetar nära varandra i vardagen kan samlas fysiskt på ett ställe.
–Jag är en person som gärna står inför hela kollegiet och pratar och det kan jag sakna nu, säger Jan Ferm. Han tillägger att även om digitala möten fungerar kan det vara svårt att uppfatta vad medarbetarna tycker, att se nyanser och få alla att komma till tals.

Arbetet under pandemin beskriver han som en utmaning. "Vardagen blir extra tuff. "
–Det som hamras ut från myndigheterna som att man ska hålla avstånd på 1,5 till 2 meter eller bara vara åtta personer som träffas är inte alltid möjligt i en skola. Det väcker frågor, inte minst från vårdnadshavare som kanske själva jobbat hemma i flera månader och som ser affärernas avståndsmarkeringar tejpade på butiksgolven.

Men det är frågor som går att hantera. Jan Ferm möter oron, svarar på frågor och försöker få det hela att fungera. Skolan är rymlig, men det finns flaskhalsar.
–Hur man än försöker sprida ut eleverna finns bara en matsal och ingen kan äta lunch på morgonen eller sent på eftermiddagen. Om man skulle följa rekommendationerna skulle det bildas långa köer ut på den intilliggande Glömstavägen.
Glömstaskolan har ett brett och växande upptagningsområde med villaområdet Glömsta och Flemingsberg, som domineras av flerfamiljshus. Jan Ferm tror att det är svårt att exakt planera för alla förändringar som en skola under hand ställs inför.
–Men jag skulle önska att man kanske kunnat ha två slöjdsalar och två matsalar med tanke på att skolan är tänkt att rymma 900 elever och att det blir tight.

Jan Ferm känner att han får bra stöd från huvudmannen när det gäller arbetet med förebyggande åtgärder i pandemin. Han betonar också vikten av ett gott samarbete även i övriga frågor.
–Man behöver jobba tillsammans för ett bra resultat, avslutar han.
Margaretha Holmqvist

Kommunala bolaget: Höga krav på arkitekterna

I Huddinge är det kommunala bolaget Huddinge Samhällsfastigheter ansvarigt för byggnation av nya skolor. Arbetet sker i nära samarbete med kommunstyrelseförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Håkan Lindblom är bolagets chef för fastighetsutveckling. Han framhåller att skollokaler ska kunna svara upp mot många olika behov.
–Skolans interiör ska ha att överblickbara ytor och lokaler som är anpassade för olika aktiviteter.
Samtidigt ska skolmiljön erbjuda lugna vrår där elever kan få vila, framhåller han.
–Det bör finnas zoner som passar för olika aktiviteter. Vi vet att upplevd trygghet i skolan är viktigt för lärandet. Behovet av vuxennärvaro är stort och då måste både skollokaler och skolgård underlätta en sådan närvaro, säger Håkan Lindblom.

En annan aspekt är skolans placering i stadsmiljön. Det är inte enbart en estetisk fråga utan handlar om samspelet med samhället i övrigt.
–Husen bör ritas och placeras rätt och säkert i stadsbilden så att de inte blir oönskade 'tillhåll', säger han.
Huddinge Samhällsfastigheter är aktivt i olika forum och nätverk för att följa utvecklingen kring skolbyggnation. Allt för att vara en kunnig beställare som tänker långsiktigt och smart.
–Vi har också höga krav på de arkitekter som vi anlitar, understryker Håkan Lindblom.

Fler nyheter

Beredskap för en ny organisering

2021-04-08

Oförändrade medlemsavgifter och förberedelse för en eventuell ny organisering – det är ytterligar...

Sju motioner till kongressen

2021-04-08

Statlig styrning Modersmålsundervisning Regionbidrag

Nästan alla i styrelsen får förnyat förtroende

2021-04-08

Ytterligare tre år - en fjärde mandatperiod. Det föreslår en enig valberedning att Sveriges...

Alla skolledare i ett förbund

2021-04-08

Det är ett av Matz Nilssons mål som ordförande nästa period

Så kan arbetsmiljön bli bättre

2021-04-08

Tydligare statlig reglering av rektorsuppdraget även på huvudmannanivå. Gör den nationella...