Nr 6/21 2021-12-03

Pisadeltagandet ska gå rätt till

Nu ska det bli ordning och reda på (Pisa)torpet. Skolverket redovisar noggrant mått och steg till regeringen hur Sveriges deltagande i kommande Pisaundersökning ska bli säkert. Och det vilar ett mycket stort ansvar på rektor att allt ska gå rätt till.

Kritiken har varit omfattande och stark hur det svenska deltagande i Pisa 2018 gick till, framför allt när det gällde hur många och vilka elever som exkluderades.
Regeringen vände sig till Oecd för att försäkra sig om allt gått rätt till. Oecd gav regeringen rätt men Riksrevision tog dock senare upp saken i en egen granskning och kom fram till att för många elever exkluderats.
Något som regeringen och utbildningsminister Anna Ekström sent omsider höll med om, men försäkrade samtidigt att det inte spelat så stor roll för resultatet.
Samtidigt gav regeringen Skolverket i uppdrag att se till att "säkerställa ett högt deltagande enlighet med gällande riktlinjer i Pisa 2022", när Pisa 2022 genomförs. I början av november kom Skolverkets redovisning

Skolverket trycker hårdare än tidigare på att det är rektorn på varje skola som deltar som har ansvaret att allt går rätt till. Skolverket understryker det i ett brev som skickas till rektor när urvalet av skolor är gjort.
Deltagandet är mycket viktigt. Det kan också bli fråga om, skriver Skolverket till regeringen, att genomföra ytterligare nationella insatser för att motivera skolor och elever att delta.
Ingen utvald elev på de utvalda skolorna kan ersättas av någon annan elev, det ska tydligt betonas i informationsmaterial till elever och föräldrar.

Men det viktigaste i Skolverkets skrivningar är förstås frågan om exkludering av elever. Redan före provtillfället kommer verket att samla in uppgifter om vilka elever som inte kommer att delta utifrån de exkluderingskriterier som Oecd har satt upp, för att snabbt kontakta skolorna för att säkerställa att exkluderingarna sker på rätt sätt. Råder det någon osäkerhet, ja, då tar Skolverket kontakt med Oecd, försäkrar man.
Svarsfrekvensen för Pisa 2022 ska vara minst 77 procent på varje skola, för att slippa genomföra ytterligare ett provtillfälle. Men för att igen vara på den säkra sidan, höjer Skolverket sin gräns till 90 procent, vilket innebär att fler skolor får delta.
En svarsfrekvens på 90 procent är mycket ambitiöst, menar verket och sannolikt kommer inte alla skolor att nå det.

Det är uppenbart i Skolverkets redogörelse att man tagit kritiken på stor allvar. Vad Riksrevisionen kom fram till har beaktats och verket delar regeringens ambition att säkerställa ett högt deltagande.
Skolverket erbjuder sig också "personligen" att komma till skolorna när proven ska genomföras för att bland annat hjälpa till att motivera eleverna att delta.
Och som en liten gest från den svenska staten, kan Skolverket ge skolorna pengar till fika eller dylikt för att visa eleverna nationens uppskattning för deras insats.

Pisaundersökningen

Egentligen skulle Pisa-studien genomförts i år, men sköts upp ett år på grund av pandemin. Annars genomförs studien i treårscyklar, första gången var 2000.

Pisa 2022 kommer att fokusera på matematik tillsammans med test av kreativt tänkande. 85 länder kommer att delta, varav 35 är Oecd-länder. Studien genomförs i Sverige mars och april i Sverige, men till sommaren i länder på det södra jordklotet.

Det är elever som är födda 2006 som kommer att delta. I Sverige finns 121 723 barn födda det år, varav 90 081 har svensk bakgrund.

En elev som är född i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller med en inrikes född förälder, har svensk bakgrund enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, statisk. Övriga har alltså utländsk bakgrund enligt SCB. För årgång 2006 är det drygt 25 procent av eleverna.

I de skolor som väljs ut slumpas 35 elever fram. Det är dessa elevers medverkan som man kommer vara särskilt noga med att följa upp, att de elever som inte kan delta exkluderas enligt riktlinjerna.

Vilka skolor som deltar är sekretessbelagt, eftersom undersökningen ska visa en nationell bild, och inte individuell över resultaten i svensk skola.

I december 2023 publiceras resultaten av Pisa 2022.

Fler nyheter

"Skolledarna blir starkare i ett förbund"

2022-05-04

Lärarfackens planer på att slå sina påsar ihop ritar om den fackliga kartan. Men sammanslagningar...

Skolchefer fick utbildning

2022-05-04

När tidigare skolchefen Peter Fredriksson blev generaldirektör på Skolinspektionen tog han...

"Nya skolan kommer att bli fantastisk"

2022-05-04

Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom Lena Willman Foto: Hans-Peter Bloom

Tre år har förberedelserna pågått och till hösten ska det bli av! Alla F-6-elever i Mörrum flytta...

Mycket jobb kvar för att få skolan digital

2022-05-04

Det går framåt, men en del återstår. Det är Skolverkets något lakoniska sammanfattning av skolans...

Nu väntar den stora utmaningen

2022-05-04

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – det är regeringens...