Nr 3/21 2021-05-25

"Strategisk planering är kontraproduktiv"

Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare. Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.
Hur verksamhet leds och medarbetares engagemang ger hög kvalitet, menar Henrik Eriksson, professor vid Chalmers och kvalitetsforskare.

Stabilt ledarskap och engagerade medarbetare. Det är nyckelfaktorer för att skapa kvalitet. Men strategisk planering, som många rektorer ägnar tid åt, är direkt skadligt i offentlig sektor, säger kvalitetsforskaren Henrik Eriksson.

  • Prata om vilka verksamheten finns till för.
  • Förändra löpande i små steg, utifrån vardagliga behov.
  • Sluta med strategisk planering.

Det är några råd från kvalitetsforskaren Henrik Eriksson, professor vid Chalmers tekniska högskola. Han och hans kollegor har studerat vad som kännetecknar verksamheter med riktigt hög kvalitet. Vad gör de – och vad gör de inte?
I boken Sveriges bästa verksamheter (2019) sammanfattar han forskningsresultat i lättillgänglig form. Exemplen kommer från olika branscher i privat och offentlig sektor. Från skolans värld lyfter Henrik Eriksson fram ett fristående gymnasium och en kommunal förskola.

Två områden är, enligt forskningen, särskilt betydelsefulla för hög kvalitet: Hur verksamheten leds och medarbetarnas engagemang.
– Blir man bra på dem, får man också bra resultat, säger Henrik Eriksson. Men det här med ledning, det får man ofta inte riktigt till i skolan.
Ett tecken på det är den höga omsättningen på rektorer.
– Det man ser på framgångsrika verksamheter är hur stabilt ledarskap de har. Med stor rotation i ledningen går det inte att bygga ett långsiktigt gemensamt sätt att tänka och arbeta. Då får rektorn släcka bränder i stället.
Den gymnasierektor som intervjuas i boken beskriver att kulturen på hennes skola sitter "innanför pannbenet, inte i väggarna".
Motivationen på jobbet är generellt låg i Sverige, säger Henrik Eriksson. Tre av fyra medarbetare är oengagerade, enligt en studie 2017. Han tror att bilden skulle bli densamma om man tittade enbart på skolan.

Engagemang och motivation gynnas av självstyre, visar forskningen. För lärare kan det gälla områden som undervisning, arbetstid och dokumentation. Ju mer inflytande i den typen av frågor, desto högre engagemang.
Motivationen ökar också om arbetet känns meningsfullt. En skolledare i boken brukade ställa en drastisk fråga till sina anställda: Varför ringde inte du och sa upp dig under semestern?
Henrik Eriksson menar att rektorer bör hålla liv i samtalen om verksamhetens syfte: Varför finns vi till som skola? Leder det vi gör nu i riktning mot målet?
För att skapa kvalitet gäller det att lägga kraften på rätt saker.
– Om vi pratar mer om varför vi gör det vi gör, kanske vi kan börja göra mindre av det som inte gör skolan bättre.

I chefens uppdrag ingår att ta reda på vad de anställda behöver för att kunna göra ett bra jobb. Chefen är till för sina medarbetare, inte tvärt om, betonar han.
Kvalitet når man bäst genom ständiga vardagliga förbättringar, som tar avstamp i vad personalen anser behöver förändras. Börja i mycket liten skala, kanske i ett enda klassrum. Följ upp hur det gick, justera, testa igen och sprid det som funkar, råder han. Ju mer experiment desto bättre.
Hoppa över stora projekt, som rullas ut på bred front.
– Det gäller att komma bort från top-down-tänkandet. Vi måste hela tiden skapa det där lärandet och våga utmana systemet för hur vi gör saker.

Rektorer står ofta i en flod av krav och idéer från politiker, myndigheter och administratörer högre upp i hierarkin. De förväntas lägga mycket tid på kartläggningar och planer som försvinner i vad Henrik Eriksson kallar "ett byråkratiskt slukhål". Det gäller att påverka politikerna så att de förstår rektorernas situation bättre, anser han. Det skulle minska efterfrågan på planer som inte får någon effekt.
Strategisk planering är faktiskt kontraproduktivt i offentlig sektor, har forskarna sett. Ju bättre en chef är på strategisk planering, desto sämre kvalitet på verksamheten. Högst kvalitet hittar man i stället i skolor som jobbar med förbättringar i kärnverksamheten och lyckas ta vara på kraften hos medarbetarna.

All planering är förstås inte av ondo, förtydligar Henrik Eriksson. Självklart ska rektor ha koll på exempelvis de närmaste årens elevantal och personalläge. Men mycket annat är onödigt. Skolan i sig är ganska stabil, den behöver inte förändras genomgripande för att överleva.
Av tillverkningsföretag krävs mycket större anpassningar, säger han.
– Att gå från förbränningsmotor till elmotor är en jättestor strategisk förändring för bilindustrin. Men skolan är fortfarande utbildning och pedagogik, även om den blir allt mer digital. Det är inga stora strategiska förflyttningar som rektorn behöver sitta och fundera på

Fler nyheter

Vi ska bli världsbäst digitalt

2022-09-01

Sveriges ska fortsättningsvis vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjlighete...

Bara ett professionsprogram

2022-09-01

Det räcker med ett professionsprogram. Det skriver regeringen i den remiss som lämnades till...

Utveckling genom forskning

2022-09-01

Marie-Hélène Ahnborg Foto: Ifous Marie-Hélène Ahnborg Foto: Ifous

Hur närma forskningen skolans praktik? Det var den fråga som gjorde att Ifous grundare Per Reinol...

"Satsning på skolan är som en investering"

2022-09-01

Daniel Söderberg Foto: Margaretha Holmqvist Daniel Söderberg Foto: Margaretha Holmqvist

–Skippa pratet om kostnader. Satsning på skolan ska ses som en investering i vårt framtida...

Hållbarhet ger oss möjligheter

2022-09-01

Som filosofisk praktiker ser Kalle Grill hållbarhetsbegreppet som en möjlighet för skolledare att...